Language of document : ECLI:EU:C:2014:229

Unionin tuomioistuimen määräys (suuri jaosto) 3.2.2014 – Câmpean ja Ciocoiu

(yhdistetyt asiat C‑97/13 ja C‑214/13)

Ennakkoratkaisupyyntö – Sisäinen verotus – SEUT 110 artikla – Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava ympäristövero – Veron neutraalisuus maahantuotujen käytettyjen moottoriajoneuvojen ja kotimaan markkinoilla jo olevien samankaltaisten ajoneuvojen välillä

1.                     Verotus – Sisäinen verotus – Kielto harjoittaa syrjintää tuontituotteiden ja samanlaisten kotimaisten tuotteiden välillä – Samankaltaiset tuotteet – Käsite – Jäsenvaltion markkinoilla olevat käytetyt moottoriajoneuvot ja samantyyppiset, ominaisuuksiltaan samanlaiset ja yhtä kuluneet maahantuodut käytetyt moottoriajoneuvot kuuluvat kyseiseen käsitteeseen (SEUT 110 artikla) (ks. 24 kohta)

2.                     Verotus – Sisäinen verotus – Moottoriajoneuvoista kannettava ympäristövero niiden ensirekisteröinnin yhteydessä jäsenvaltion alueella – Toimenpidettä, joka tekee vähemmän houkuttelevaksi ottaa jäsenvaltion alueella käyttöön muista jäsenvaltioista ostettuja käytettyjä ajoneuvoja muttei tee samanikäisten ja yhtä kuluneiden käytettyjen ajoneuvojen ostamista kyseisen jäsenvaltion markkinoilta vähemmän houkuttelevaksi, ei voida hyväksyä (SEUT 110 artikla) (ks. 25 ja 31–33 kohta sekä määräysosa)

3.                     Ennakkoratkaisukysymykset – Tulkinta – Tulkintatuomioiden ajalliset vaikutukset – Taannehtiva vaikutus – Rajat – Oikeusvarmuus – Unionin tuomioistuimen harkintavalta (SEUT 267 artikla) (ks. 35, 36, 39 ja 40 kohta)

Aihe

Ennakkoratkaisupyynnöt – Tribunalul Sibiu ja Curtea de Apel Bucureşti – Päästövero, joka kannetaan moottoriajoneuvoista niiden ensirekisteröinnin yhteydessä tai omistusoikeuden ensikirjaamisen yhteydessä – Sellaisten ajoneuvojen vapauttaminen, joiden osalta on maksettu aikaisempia veroja – Viimeksi mainittuja ajoneuvoja koskeva mahdollisuus saada oikeusteitse palautusta niiden osalta maksetuista veroista – Kotimaan markkinoilla jo olevista ajoneuvoista kannettavan veron maksamisen keskeyttäminen – Tilanne, jossa muista jäsenvaltioista ostettujen käytettyjen ajoneuvojen käyttöönotosta tulee mahdollisesti vähemmän houkuttelevaa – Kansallisen säännöstön yhteensopivuus SEUT 110 artiklan kanssa

Ratkaisu

SEUT 110 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasioissa kyseessä olevalla kansallisella säännöstöllä perustetun ja sitten rajoitetun kaltaiselle verojärjestelmälle, jolla jäsenvaltio kantaa moottoriajoneuvoista ympäristöveroa, josta on säädetty siten, että se tekee vähemmän houkuttelevaksi ottaa tässä jäsenvaltiossa käyttöön muista jäsenvaltioista ostettuja käytettyjä ajoneuvoja muttei tee samanikäisten ja yhtä kuluneiden käytettyjen ajoneuvojen ostamista kotimaan markkinoilta vähemmän houkuttelevaksi.