Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto)

19 päivänä tammikuuta 2012 (*)

Väliintulo – Kieliä koskevat järjestelyt – EFTAn valvontaviranomainen – Luottamuksellisuus

Asiassa T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, kotipaikka Berliini (Saksa),

DB Mobility Logistics AG, kotipaikka Berliini,

DB Energie GmbH, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa),

DB Schenker Rail GmbH, kotipaikka Mainz (Saksa),

DB Schenker Rail Deutschland AG, kotipaikka Mainz,

edustajinaan asianajajat W. Deselaers, O. Mross ja J. Brückner,

kantajina,

vastaan

Euroopan komissio, asiamiehinään L. Malferrari, N. von Lingen ja R. Sauer,

vastaajana,

jossa on kyse 14.3.2011 tehdyn sellaisen komission päätöksen K(2011) 1774 kumoamisvaatimuksesta, jolla määrätään, että Deutsche Bahn AG-, DB Mobility Logistics AG-, DB Energie GmbH-, DB Schenker Rail GmbH- ja DB Schenker Rail Deutschland AG -nimisten yritysten on suostuttava neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdan mukaiseen tarkastukseen (asiat COMP/39.678 ja COMP/39.731), ja joka on tehty SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisessa menettelyssä rautatieliikenteen ja sen liitännäispalveluiden alalla,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Kantajat Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH ja DB Schenker Rail Deutschland AG ovat unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.6.2011 toimittamallaan kannekirjelmällä nostaneet kanteen, jossa vaaditaan, että ensinnäkin on kumottava 14.3.2011 tehty komission päätös K(2011) 1774, jolla kantajat on määrätty suostumaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 20 artiklan 4 kohdan mukaiseen tarkastukseen (asiat COMP/39.678 ja COMP/39.731), ja että toiseksi on kumottava kaikki tehdyt toimenpiteet, jotka perustuvat edellä mainitun päätöksen nojalla tehtyyn tarkastukseen, ja että kolmanneksi on velvoitettava Euroopan komissio palauttamaan kaikki asiakirjajäljennökset, jotka on tehty kyseisen tarkastuksen aikana.

2        Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valvontaviranomainen (jäljempänä EFTAn valvontaviranomainen) pyysi unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.9.2011 toimittamallaan väliintulohakemuksella unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 115 artiklan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan kolmannen kohdan, jota sovelletaan perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla oikeudenkäyntiin unionin yleisessä tuomioistuimessa, perusteella saada osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana tukeakseen komission vaatimuksia. Lisäksi se pyysi unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan viidennen alakohdan nojalla lupaa saada käyttää englannin kieltä oikeudenkäyntikielenä sekä kirjallisessa että suullisessa käsittelyssä.

3        Väliintulohakemus on annettu tiedoksi asianosaisille työjärjestyksen 116 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4        Kantajat ja komissio ovat 21. ja 24.10.2010 päivätyillä kirjeillä ilmoittaneet, etteivät ne esitä EFTAn valvontaviranomaisen väliintulohakemusta koskevia huomautuksia. Ne ovat kuitenkin pyytäneet aineiston tiettyjen asiakirjojen luottamuksellista käsittelyä EFTAn valvontaviranomaiseen nähden.

5        Neljännen jaoston puheenjohtaja on siirtänyt väliintulohakemuksen unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) ratkaistavaksi työjärjestyksen 116 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti.

 Väliintulohakemus

6        Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 40 artiklan kolmannen kohdan mukaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3) muut sopimuspuolet kuin jäsenvaltiot sekä EFTAn valvontaviranomainen voivat olla väliintulijoina unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa, jos on kyse jostain tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta asiasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman artiklan toisen kohdan soveltamista.

7        Edellä mainitun toisen kohdan mukaan luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, EFTAn valvontaviranomainen mukaan luettuna, voivat jäsenvaltioiden keskinäisiä asioita, unionin toimielimien keskinäisiä asioita sekä jäsenvaltioiden ja unionin toimielimien välisiä asioita lukuun ottamatta olla väliintulijoina unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa, jos ne pystyvät osoittamaan, että asioiden ratkaisut koskevat niiden etua tai heidän etuaan.

8        Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse yhtäältä yrityksen ja unionin toimielimen välisestä riidasta, eikä se ole sellainen asia, jossa luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeus väliintuloon on nimenomaisesti suljettu pois kyseisellä toisella kohdalla.

9        Perussäännön 40 artiklan kolmannessa kohdassa säädetään toisaalta niistä olosuhteista, joissa kyseisen artiklan toisella kohdalla pois suljettuja tilanteita lukuun ottamatta ratkaisun oletetaan koskevan ETA-sopimuksen muiden sopimuspuolien kuin jäsenvaltioiden sekä EFTAn valvontaviranomaisen etua eli joissa on kyse jostain ETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvasta asiasta (ks. analogisesti asia C-493/09, komissio v. Portugali, Euroopan unionin tuomioistuimen presidentin määräys 15.7.2010, 11 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

10      Tässä yhteydessä EFTAn valvontaviranomainen toteaa ensinnäkin, että asiassa on kyse erityisesti [EY] 81 ja [EY] 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (EYVL 2003, L 1, s. 1), Nizzassa 7.12.2000 julistetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan (EYVL C 364, s. 1) ja Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä Euroopan ihmisoikeussopimus) tulkinnasta. Toiseksi EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että kilpailunvastaisten menettelyjen valvonta kuuluu ETA-sopimuksen soveltamisalaan, koska ETA-sopimuksen 53 ja 54 artiklan säännökset vastaavat sisällöltään SEUT 101 ja SEUT 102 artiklaa ja koska ETA-sopimuksen 55 artiklassa annetaan EFTAn valvontaviranomaiselle tehtävä tutkia kilpailunvastaisia menettelyjä samalla tavalla kuin komissio tutkii niitä unionissa. Lisäksi valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 4 oleva II luku vastaa sisällöltään asetusta N:o 1/2003. EFTAn valvontaviranomainen toteaa lisäksi, että EFTAn tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että ETA-sopimuksen säännöksiä on tulkittava ottamalla huomioon perusoikeudet, joiden tärkeitä tulkintalähteitä ovat Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.

11      Nämä toteamukset on vahvistettava.

12      Näin ollen EFTAn valvontaviranomaisen väliintulohakemus on hyväksyttävä.

13      Koska unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 24 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu tiedonanto on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 13.8.2011, väliintulohakemus on tehty työjärjestyksen 115 artiklan 1 kohdassa säädetyssä määräajassa ja väliintulijalla on työjärjestyksen 116 artiklan 2–4 kohdassa säädetyt oikeudet.

14      Luottamuksellista käsittelyä koskevista pyynnöistä on todettava, että oikeudenkäyntiasiakirjoista on tässä vaiheessa annettava tiedoksi ainoastaan sellaiset asianosaisten toimittamat versiot, jotka eivät sisällä luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellista käsittelyä koskevien pyyntöjen perusteltavuudesta tehdään tarvittaessa myöhemmin päätös ottamalla huomioon ne vastaväitteet ja huomautukset, jotka aiheesta on mahdollisesti esitetty.

 Pyyntö poikkeuksen saamiseksi kieliä koskeviin järjestelyihin

15      Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan viidennen alakohdan mukaan ETA-sopimuksen muille osapuolille kuin jäsenvaltioille ja EFTAn valvontaviranomaiselle voidaan antaa lupa käyttää jotakin muuta tämän artiklan 1 kohdassa mainituista kielistä kuin oikeudenkäyntikieltä, kun ne esiintyvät väliintulijoina unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevassa riidassa. Tätä määräystä sovelletaan sekä kirjallisiin että suullisiin lausumiin.

16      Käsiteltävässä asiassa englannin kieli, jonka käyttämiseen EFTAn valvontaviranomainen pyytää lupaa, mainitaan työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdassa.

17      Muut asianosaiset eivät ole myöskään esittäneet huomautuksia, jotka koskisivat EFTAn valvontaviranomaisen esittämää pyyntöä poikkeuksen saamiseksi kieliä koskeviin järjestelyihin.

18      Näin ollen EFTAn valvontaviranomaisen on myönnettävä lupa käyttää englannin kieltä sekä kirjallisessa että suullisessa käsittelyssä.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1)      Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) valvontaviranomainen hyväksytään asiassa T-289/11 väliintulijaksi tukemaan Euroopan komission vaatimuksia.

2)      Kirjaaja toimittaa EFTAn valvontaviranomaiselle kaikista oikeudenkäyntiasiakirjoista sellaiset versiot, jotka eivät sisällä luottamuksellisia tietoja.

3)      EFTAn valvontaviranomaiselle asetetaan määräaika, jonka kuluessa se voi esittää mahdolliset huomautuksensa luottamuksellista käsittelyä koskevista pyynnöistä. Näiden pyyntöjen perusteltavuudesta lausutaan myöhemmin.

4)      EFTAn valvontaviranomaiselle asetetaan määräaika, jonka kuluessa se voi antaa väliintulokirjelmän, tämän kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta tarvittaessa täydentää kirjelmää myöhemmin, kun luottamuksellista käsittelyä koskevien pyyntöjen perusteltavuudesta on tehty päätös.

5)      EFTAn valvontaviranomaiselle myönnetään lupa käyttää englannin kieltä sekä kirjallisessa että suullisessa käsittelyssä.

6)      Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Annettiin Luxemburgissa 19 päivänä tammikuuta 2012.

E. Coulon

 

      I. Pelikánová

kirjaaja

 

      jaoston puheenjohtaja


* Oikeudenkäyntikieli: saksa.