Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) NUTARTIS

2012 m. sausio 19 d.(*)

„Įstojimas į bylą — Kalbinis režimas — ELPA priežiūros institucija — Konfidencialumas“

Byloje T-289/11

Deutsche Bahn AG, įsteigta Berlyne (Vokietija),

DB Mobility Logistics AG, įsteigta Berlyne,

DB Energie GmbH, įsteigta Frankfurte prie Maino (Vokietija),

DB Schenker Rail GmbH, įsteigta Mayence (Vokietija),

DB Schenker Rail Deutschland AG, įsteigta Mayence,

atstovaujamos advokatų W. Deselaers, O. Mross ir J. Brückner,

ieškovės,

prieš

Europos Komisiją, atstovaujamą L Malferrari, N. von Lingen ir R. Sauer,

atsakovę,

dėl prašymo panaikinti 2011 m. kovo 14 d. Komisijos sprendimą C(2011) 1774, kuriuo bendrovėms Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH ir DB Schenker Rail Deutschland AG nurodyta leisti atlikti patikrinimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalį (bylos COMP/39.678 ir COMP/39.731), priimtą vykstant procedūrai pagal SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį dėl geležinkelio eismo ir papildomų paslaugų sektoriaus,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė I. Pelikánová, teisėjai K. Jürimäe ir M. van der Woude (pranešėjas),

kancleris E. Coulon,

priima šią

Nutartį

1        Pareiškimu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2011 m. birželio 7 d. ieškovės Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH ir DB Schenker Rail Deutschland AG pareiškė ieškinį siekdamos, pirma, kad būtų panaikintas 2011 m. kovo 14 d. Komisijos sprendimas C(2011) 1774, kuriuo nurodyta leisti atlikti patikrinimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 20 straipsnio 4 dalį (bylos COMP/39.678 ir COMP/39.731), antra, būtų panaikintos visos priemonės, kurių buvo imtasi dėl patikrinimo, atlikto remiantis šiuo neteisėtu sprendimu, ir, trečia, Komisijai būtų nurodyta grąžinti visas per šį patikrinimą jos nukopijuotų dokumentų kopijas.

2        Dokumentu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2011 m. rugsėjo 13 d., Europos laisvosios prekybos asociacijos priežiūros institucija (toliau – ELPA priežiūros institucija), remdamasi Bendrojo Teismo procedūros reglamento 115 straipsniu ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, kuris procesui Bendrajame Teisme taikomas vadovaujantis Teisingumo Teismo statuto 53 straipsnio pirma pastraipa, paprašė leisti įstoti į bylą Komisijos pusėje. Be to, remdamasi Procedūros reglamento 35 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa, ji paprašė leisti vartoti anglų kalbą kaip proceso kalbą per rašytinę ir žodinę proceso dalis.

3        Prašymas leisti įstoti į bylą įteiktas šalims, kaip tai numatyta Procedūros reglamento 116 straipsnio 1 dalyje.

4        2010 m. spalio 21 ir 24 d. laiškais ieškovės ir Komisija pranešė, kad pastabų dėl ELPA priežiūros institucijos prašymo leisti įstoti į bylą neturi. Tačiau jos pateikė prašymą užtikrinti tam tikrų bylos duomenų konfidencialumą šios įstoti į bylą pageidaujančios šalies atžvilgiu.

5        Ketvirtosios kolegijos pirmininkas perdavė prašymą leisti įstoti į bylą Bendrajam Teismui (ketvirtoji kolegija), kaip tai numatyta Procedūros reglamento 116 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.

 Dėl prašymo leisti įstoti į bylą

6        Teisingumo Teismo statuto 40 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta, kad nepažeisdamos antros pastraipos valstybės, kurios nėra valstybės narės, tačiau yra Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3) šalys, ir tame susitarime nurodyta ELPA priežiūros institucija gali įstoti į Bendrajame Teisme nagrinėjamas bylas, kai jos yra susijusios su viena iš to susitarimo taikymo sričių.

7        Pagal to paties straipsnio antrą pastraipą fiziniai bei juridiniai asmenys, įskaitant ELPA priežiūros instituciją, gali įstoti į Bendrajame Teisme nagrinėjamas bylas, tik jei įrodo suinteresuotumą bylos baigtimi, išskyrus bylas tarp valstybių narių, Sąjungos institucijų arba valstybių narių ir Sąjungos institucijų, į kurias tokie asmenys įstoti negali.

8        Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo tarp įmonės ir Sąjungos institucijos, be to, ji nėra byla, į kurias fiziniams ar juridiniams asmenims aiškiai draudžiama įstoti pagal minėtą antrą pastraipą.

9        Statuto 40 straipsnio trečioje pastraipoje nurodytos kitos nei antroje pastraipoje išvardytosios aplinkybės, kurioms esant preziumuojama, kad valstybės, kurios nėra valstybės narės, tačiau yra EEE susitarimo šalys, ir ELPA priežiūros institucija yra suinteresuotos bylos baigtimi, t. y. kai byla susijusi su viena iš šio susitarimo taikymo sričių (pagal analogiją žr. 2010 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties Komisija prieš Portugaliją, C‑493/09, neskelbiamos Rinkinyje, 11 punktą).

10      Šiuo atžvilgiu ELPA priežiūros institucija nurodo, kad, pirma, byla susijusi su 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų EB 81 ir EB 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205), 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, p. 1) ir 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos išaiškinimu. Antra, ji nurodo, kad antikonkurencinių veiksmų kontrolė yra viena iš EEE susitarimo taikymo sričių, be to, EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių turinys iš esmės atitinka SESV 101 ir 102 straipsnių turinį, o EEE susitarimo 55 straipsniu ELPA priežiūros institucijai pavesta antikonkurencinės praktikos kontrolės užduotis yra labai panaši į Europos Komisijai pavestą užduotį. Be to, ELPA valstybių susitarimo protokolo Nr. 4 II antraštinės dalies, susijusios su Priežiūros institucija ir Teisingumo Teismu, iš esmės atitinka Reglamento Nr. 1/2003 nuostatas. Ji papildomai nurodo, kad iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog EEE susitarimo nuostatas reikia aiškinti atsižvelgiant į pagrindines teises, kurių svarbus aiškinimo šaltinis yra EŽTK ir Europos žmogaus teisių teismo praktika.

11      Šiems argumentams reikia pritarti.

12      Todėl reikia patenkinti ELPA priežiūros institucijos prašymą leisti įstoti į bylą.

13      Procedūros reglamento 24 straipsnio 6 dalyje numatytas pranešimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas 2011 m. rugpjūčio 13 d., prašymas leisti įstoti į bylą pateiktas per šio reglamento 115 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, todėl į bylą įstojusiai šaliai pripažintinos šio reglamento 116 straipsnio 2–4 dalyse įtvirtintos teisės.

14      Dėl prašymų užtikrinti konfidencialumą reikia nurodyti, kad šiuo etapu būtina nustatyti ribojimą ir įstojusiai į bylą šaliai įteikti tik šalių parengtą nekonfidencialią procesinių dokumentų versiją. Prireikus sprendimas dėl prašymo užtikrinti konfidencialumą pagrįstumo bus priimtas vėliau, įvertinus šiuo klausimu galimus pateikti prieštaravimus ir pastabas.

 Dėl prašymo nukrypti nuo bendrosios kalbų vartojimo tvarkos

15      Pagal Procedūros reglamento 35 straipsnio 3 dalies penktą pastraipą valstybėms, kurios nėra valstybės narės, tačiau yra EEE susitarimo šalys, taip pat ELPA priežiūros institucijai, įstojančioms į Bendrojo Teismo nagrinėjamą bylą, gali būti leidžiama vartoti vieną iš kitų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kalbų. Ši nuostata taikoma ir rašytiniams dokumentams, ir žodiniams pasisakymams.

16      Nagrinėjamu atveju ELPA priežiūros institucijos prašoma leisti vartoti anglų kalba yra viena iš Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalbų.

17      Be to, kitos šalys nepateikė pastabų dėl ELPA priežiūros institucijos prašymo nukrypti nuo bendrosios kalbų vartojimo tvarkos.

18      Tokiomis aplinkybėmis reikia leisti ELPA priežiūros institucijai vartoti anglų kalbą per rašytinę ir žodinę proceso dalis.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nutaria:

1.      Leisti Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) priežiūros institucijai įstoti į bylą T‑289/11 Europos Komisijos pusėje.

2.      Nurodyti teismo kancleriui įteikti ELPA priežiūros institucijai nekonfidencialią visų proceso dokumentų versiją.

3.      Nustatyti ELPA priežiūros institucijai terminą, per kurį ji galėtų pateikti pastabas dėl prašymų užtikrinti konfidencialumą. Atidėti klausimo dėl šių prašymų pagrįstumo nagrinėjimą.

4.      Nustatyti ELPA priežiūros institucijai terminą, per kurį ji galėtų pateikti įstojimo į bylą paaiškinimą, tačiau nepanaikinant galimybės prireikus jį vėliau papildyti, kai bus priimtas sprendimas dėl prašymų užtikrinti konfidencialumą pagrįstumo.

5.      Leisti ELPA priežiūros institucijai vartoti anglų kalbą per rašytinę ir žodinę proceso dalis.

6.      Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Priimta 2012 m. sausio 19 d. Liuksemburge.

Kancleris

 

       Pirmininkas

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Proceso kalba: vokiečių.