Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

VISPĀRĒJĀS TIESAS RĪKOJUMS (ceturtā palāta)

2012. gada 19. janvārī (*)

Iestāšanās lietā – Valodu lietojums – EBTA Uzraudzības iestāde – Konfidencialitāte

Lieta T‑289/11

Deutsche Bahn AG, Berlīne (Vācija),

DB Mobility Logistics AG, Berlīne,

DB Energie GmbH, Frankfurte pie Mainas (Vācija),

DB Schenker Rail GmbH, Mayence (Vācija),

DB Schenker Rail Deutschland AG, Mayence,

ko pārstāv W. Deselaers, O. Mross un J. Brückner, advokāti,

prasītāji,

pret

Eiropas Komisiju, ko pārstāv L. Malferrari, N. von Lingen un R. Sauer, pārstāvji,

atbildētāja,

par prasību atcelt Komisijas 2011. gada 14. marta lēmumu C(2011) 1774, ar kuru Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH un DB Schenker Rail Deutschland AG uzliek pienākumu pakļauties pārbaudei saskaņā ar Padomes [2002. gada 16. decembra] Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punktu (lietas COMP/39.678 un COMP/39.731), kas pieņemts LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta piemērošanas procesā saistībā ar dzelzceļa satiksmes nozari un papildpakalpojumiem.

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja I. Pelikānova [I. Pelikánová], K. Jirimēe [K. Jürimäe] un M. van der Vaude [M. van der Woude] (referents), tiesneši,

sekretārs E. Kulons [E. Coulon],

izdod šo rīkojumu.

Rīkojums

1        Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2011. gada 7. jūnijā, prasītāji Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH un DB Schenker Rail Deutschland AG cēla prasību, pirmkārt, atcelt Komisijas 2011. gada 14. marta Lēmumu C(2011) 1774, ar kuru tiem uzliek pienākumu pakļauties pārbaudei saskaņā ar Padomes [2002. gada 16. decembra] Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punktu (lietas COMP/39.678 un COMP/39.731), otrkārt, atcelt visus pasākumus, kas pieņemti, pamatojoties uz pārbaudēm, kas norisinājušās uz šī prettiesiskā lēmuma pamata, un, treškārt, piespriest Eiropas Komisijai atdot visas dokumentu kopijas, kas iegūtas minēto pārbaužu laikā.

2        Ar dokumentu, kurš Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2011. gada 13. septembrī, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) Uzraudzības iestāde (turpmāk tekstā – “EBTA Uzraudzības iestāde”) lūdza atļauju iestāties šajā lietā Komisijas prasījumu atbalstam, pamatojoties uz Vispārējas tiesas Reglamenta 115. pantu un Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 40. panta trešo daļu, kas piemērojami tiesas procesam Vispārējā tiesā saskaņā ar Tiesas Statūtu 53. panta pirmo daļu. Turklāt, pamatojoties uz Reglamenta 35. panta 3. punkta piekto daļu, tā lūdza atļaut izmantot angļu valodu kā tiesvedības valodu gan rakstveida, gan mutvārdu procesa laikā.

3        Pieteikums par iestāšanos lietā tika paziņots lietas dalībniekiem saskaņā ar Reglamenta 116. panta 1. punktu.

4        Ar 2010. gada 21. un 24. oktobra vēstulēm prasītāji un Komisija paziņoja, ka tiem nav apsvērumu, ko iesniegt par EBTA Uzraudzības iestādes pieteikumu par iestāšanos lietā. Tomēr tie iesniedza lūgumu par konfidencialitāti, kas piemērojama minētajai iestādei attiecībā uz atsevišķiem lietas materiālu faktiem.

5        Ceturtās palātas priekšsēdētāja nodeva pieteikumu par iestāšanos lietā Vispārējai tiesai (ceturtajai palātai) saskaņā ar Reglamenta 116. panta 1. punkta trešo daļu.

 Par pieteikumu par iestāšanos lietā

6        Saskaņā ar Tiesas Statūtu 40. panta trešo daļu lietās, ko izskata Vispārējā tiesa, valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma (OV 1994, L 1, 3. lpp.) līgumslēdzējas puses, kā arī EBTA Uzraudzības iestāde, neskarot šī paša panta otro daļu, var iestāties lietā, ja tā ir saistīta ar kādu no šī līguma piemērošanas jomām.

7        Saskaņā ar minēto otro daļu fiziskas vai juridiskas personas, tai skaitā EBTA Uzraudzības iestāde, var iestāties lietās, kas nodotas izskatīšanā Vispārējai tiesai, ja tās var pierādīt savu ieinteresētību attiecībā uz lietas iznākumu, izņemot lietas starp dalībvalstīm, starp Eiropas Savienības iestādēm vai lietas starp šīm iestādēm un dalībvalstīm.

8        Šajā gadījumā, pirmkārt, šī lieta kā strīds starp uzņēmumu un Savienības iestādi neatrodas starp lietu veidiem, kurās fizisko vai juridisko personu iestāšanās būtu pilnībā izslēgta minētajā otrajā daļā.

9        Otrkārt, Statūtu 40. panta trešajā daļā ir precizēts, kādos apstākļos papildus tiem, kas ir izslēgti ar minētā panta otro daļu, valstīm, kas nav dalībvalstis, bet ir EEZ līguma līgumslēdzējas puses, kā arī EBTA Uzraudzības iestādei ir prezumēta ieinteresētība attiecībā uz lietas iznākumu, proti, ja šī lieta ir saistīta ar kādu no šī līguma piemērošanas jomām (pēc analoģijas skat. Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 15. jūlija rīkojumu lietā C‑493/09 Komisija/Portugāle, Krājumā nav publicēts, 11. punkts).

10      Šajā sakarā, pirmkārt, EBTA Uzraudzības iestāde norāda, ka strīds tostarp attiecas uz Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti [EKL] 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.), Eiropas Savienības Pamattiesību hartas, kas pasludināta Nicā 2000. gada 7. decembrī (OV C 364, 1. lpp.), un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas, kas parakstīta Romā 1950. gada 4. novembrī (turpmāk tekstā – “ECPAK”), interpretāciju. Otrkārt, tā norāda, ka pret konkurenci vērstu darbību uzraudzība ietilpst vienā no EEZ līguma piemērošanas jomām, jo EEZ līguma 53. un 54. panta noteikumi būtībā atbilst LESD 101. panta un LESD 102. panta noteikumiem un EEZ līguma 55. pantā ir paredzēts pienākums EBTA Uzraudzības iestādei pārbaudīt pret konkurenci vērstas darbības tādā pašā veidā, kā to Savienībā dara Komisija. Tāpat Nolīguma starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 4. protokola II nodaļa būtībā atbilst Regulai Nr. 1/2003. Tā piebilst, ka no EBTA Tiesas judikatūras izriet, ka EEZ līguma noteikumi ir jāinterpretē, ņemot vērā pamattiesības, tādēļ ECPAK un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra ir būtiski interpretācijas avoti.

11      Šie apsvērumi ir apstiprināmi.

12      Tādējādi EBTA Uzraudzības iestādes pieteikums par iestāšanos lietā ir jāapmierina.

13      Reglamenta 24. panta 6. punktā paredzētais paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts 2011. gada 13. augustā, pieteikums par iestāšanos lietā tika iesniegts šī paša reglamenta 115. panta 1. punktā noteiktajā termiņā, un lietā iestājušās puses tiesības būs tās, kas noteiktas minētā Reglamenta 116. panta 2.–4. punktā.

14      Runājot par konfidencialitātes prasībām, procesuālo dokumentu paziņošanai šajā posmā ir jābūt ierobežotai un tajā ir jāietver tikai lietas dalībnieku iesniegtās nekonfidenciālās versijas. Lēmums par to, vai pieteikumi par konfidencialitāti ir pamatoti, nepieciešamības gadījumā tiks pieņemts, ņemot vērā iebildumus vai secinājumus, kas tiks sniegti attiecībā uz šo jautājumu.

 Par pieprasījumu attiecībā uz valodu lietojumu

15      Saskaņā ar Reglamenta 35. panta 3. punkta piekto daļu valstīm, kas nav dalībvalstis, bet kas ir EEZ līguma līgumslēdzējas puses, kā arī EBTA Uzraudzības iestādei, iestājoties lietā, kuru izskata Vispārējā tiesa, var tikt atļauts izmantot kādu no minētā panta 1. punktā minētajām valodām, kas nav tiesvedības valoda. Šis noteikums attiecas gan uz rakstveida dokumentiem, gan mutvārdu paziņojumiem.

16      Šajā situācijā angļu valoda, kuras izmantošanu lūdz EBTA Uzraudzības iestāde, ir iekļauta Reglamenta 35. panta 1. punktā.

17      Turklāt pārējie lietas dalībnieki nav iesnieguši apsvērumus attiecībā uz EBTA Uzraudzības iestādes pieprasījumu par valodu lietojumu.

18      Šādos apstākļos EBTA Uzraudzības iestādei ir jāatļauj izmantot angļu valodu gan rakstveida, gan mutvārdu procesa laikā.

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (ceturtā palāta)

izdod rīkojumu:

1)      atļaut Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) Uzraudzības iestādei iestāties lietā T‑289/11 Eiropas Komisijas prasījumu atbalstam;

2)      sekretārs EBTA Uzraudzības iestādei sniedz piekļuvi visiem procesuālajiem dokumentiem, kuri nav konfidenciāli;

3)      EBTA Uzraudzības iestādei tiek noteikts termiņš iespējamo apsvērumu sniegšanai par pieteikumiem par konfidencialitāti. Lēmuma pieņemšana par to pamatotību tiek atlikta;

4)      EBTA Uzraudzības iestādei tiek noteikts termiņš iestāšanās raksta iesniegšanai, neizslēdzot iespēju vajadzības gadījumā to pilnībā pabeigt pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par pieteikumu par konfidencialitāti pamatotību;

5)      EBTA Uzraudzības iestādei tiek atļauts izmantot angļu valodu gan rakstveida, gan mutvārdu procesa laikā;

6)      lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Izdots Luksemburgā 2012. gada 19. janvārī.

Sekretārs

 

      Priekšsēdētājs

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Tiesvedības valoda – vācu.