Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 19. januára 2012 (*)

„Vedľajšie účastníctvo – Jazykový režim – Dozorný úrad EZVO – Dôverné zaobchádzanie“

Vo veci T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, so sídlom v Berlíne (Nemecko),

DB Mobility Logistics AG, so sídlom v Berlíne,

DB Energie GmbH, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko),

DB Schenker Rail GmbH, so sídlom v Mainzi (Nemecko),

DB Schenker Rail Deutschland AG, so sídlom v Mainzi,

v zastúpení: W. Deselaers, O. Mross a J. Brückner, advokáti,

žalobkyne,

proti

Európskej komisii, v zastúpení: L. Malferrari, N. von Lingen a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia,

žalovanej,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2011) 1774 zo 14. marca 2011, ktorým sa nariaďuje spoločnostiam Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH a DB Schenker Rail Deutschland AG, aby sa podrobili inšpekcii v súlade s článkom 20 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (veci COMP/39.678 a COMP/39731), ktoré bolo vydané v rámci konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP v súvislosti so železničnou dopravou a s poskytovaním súvisiacich služieb,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predsedníčka štvrtej komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

vydal toto

Uznesenie

1        Návrhom doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 7. júna 2011 podali žalobkyne Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH a DB Schenker Rail Deutschland AG žalobu, ktorou sa domáhajú, aby Všeobecný súd po prvé zrušil rozhodnutie Komisie K(2011) 1774 zo 14. marca 2011, ktoré im nariaďuje, aby sa podrobili inšpekcii v súlade s článkom 20 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (veci COMP/39.678 a COMP/39.731), po druhé zrušil všetky opatrenia, ktoré boli prijaté na základe inšpekcie vykonanej na základe uvedeného rozhodnutia, a po tretie nariadil Európskej komisii vrátiť všetky kópie dokumentov vyhotovené v rámci uvedenej inšpekcie.

2        Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 13. septembra 2011 podal Dozorný úrad Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (ďalej len „Úrad EZVO“) návrh na vstup vedľajšieho účastníka do tohto konania na podporu návrhov Komisie na základe článku 115 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu a článku 40 tretieho odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ktorý sa na základe článku 53 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora vzťahuje na konanie pred Všeobecným súdom. Ďalej na základe článku 35 ods. 3 piateho pododseku rokovacieho poriadku požiadal o povolenie používať ako jazyk konania angličtinu v rámci písomnej i ústnej časti konania.

3        Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania bol doručený účastníkom konania v súlade s článkom 116 ods. 1 rokovacieho poriadku.

4        V listoch z 21. a 24. októbra 2010 žalobkyne a Komisia uviedli, že nemajú pripomienky k návrhu Úradu EZVO na vstup vedľajšieho účastníka do konania. Požiadali však o dôverné zaobchádzanie s určitými časťami spisu vo vzťahu k Úradu EZVO.

5        Predseda štvrtej komory postúpil návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania Všeobecnému súdu (štvrtá komora) v zmysle článku 116 ods. 1 tretieho pododseku rokovacieho poriadku.

 O návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania

6        Podľa článku 40 tretieho odseku Štatútu Súdneho dvora môžu bez toho, aby bol dotknutý druhý odsek uvedeného článku, štáty, ktoré nie sú členskými štátmi a ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3), a taktiež Úrad EZVO vstúpiť do konania ako vedľajší účastníci vo veciach prejednávaných pred Všeobecným súdom, ak sa tieto veci týkajú jednej z oblastí uplatňovania uvedenej dohody.

7        V súlade s uvedeným druhým odsekom fyzické alebo právnické osoby vrátane Úradu EZVO môžu vstupovať do konaní vo veciach prejednávaných pred Všeobecným súdom ako vedľajší účastníci, pokiaľ preukážu oprávnený záujem na rozhodnutí veci, s výnimkou sporov medzi členskými štátmi, medzi inštitúciami Európskej únie alebo medzi inštitúciami Únie a členskými štátmi.

8        Pokiaľ ide o prejednávanú vec, na jednej strane táto vec ako spor medzi podnikom a inštitúciou Únie nefiguruje medzi druhmi konaní, v ktorých tento druhý odsek výslovne vylučuje vstup fyzických alebo právnických osôb ako vedľajších účastníkov do konania.

9        Na druhej strane článok 40 tretí odsek štatútu spresňuje, za akých okolností, okrem tých, ktoré sú vylúčené druhým odsekom uvedeného článku, majú štáty, ktoré nie sú členskými štátmi a ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, ako aj Úrad EZVO záujem na rozhodnutí veci, a to v prípade, keď sa spor týka jednej z oblastí uplatňovania uvedenej dohody (pozri analogicky uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. júla 2010, Komisia/Portugalsko, C‑493/09, neuverejnené v Zbierke, bod 11).

10      Úrad EZVO v tomto smere po prvé poukazuje na to, že spor sa týka najmä výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 [ES] a 82 [ES] (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205), Charty základných práv Európskej únie vyhlásenej 7. decembra 2000 v Nice (Ú. v. ES C 364, s. 1) a Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného 4. novembra 1950 v Ríme (ďalej len „EDĽP“). Po druhé zdôrazňuje, že kontrola protisúťažných postupov patrí medzi oblasti uplatňovania Dohody o EHP, keďže znenie článkov 53 a 54 Dohody o EHP v podstate zodpovedá zneniu článkov 101 a 102 ZFEÚ a Úrad EZVO má na základe článku 55 Dohody o EHP za úlohu skúmať protisúťažné postupy rovnakým spôsobom ako Komisia v rámci Únie. Rovnako kapitola II protokolu 4 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení Dozorného úradu a Súdneho dvora v podstate zodpovedá nariadeniu č. 1/2003. Ďalej uvádza, že podľa judikatúry Súdneho dvora EZVO sa majú ustanovenia Dohody o EHP vykladať z hľadiska základných práv, pri ktorých EDĽP a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva predstavujú významné pramene výkladu.

11      Tieto úvahy treba uznať.

12      Návrhu Úradu EZVO na vstup vedľajšieho účastníka do konania teda treba vyhovieť.

13      Keďže oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 24 ods. 6 rokovacieho poriadku bolo uverejnené 13. augusta 2011, návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania bol predložený v lehote stanovenej v článku 115 ods. 1 tohto poriadku a vedľajší účastník bude mať práva v zmysle článku 116 ods. 2 až 4 uvedeného poriadku.

14      Pokiaľ ide o žiadosti o dôverné zaobchádzanie, doručovanie procesných písomností sa v tomto štádiu musí obmedziť na nedôverné verzie predložené účastníkmi konania. O dôvodnosti žiadostí o dôverné zaobchádzanie sa v prípade potreby rozhodne neskôr s prihliadnutím na prípadné námietky alebo pripomienky predložené v tejto súvislosti.

 O návrhu na udelenie výnimky z jazykového režimu

15      Článok 35 ods. 3 piaty pododsek rokovacieho poriadku stanovuje, že zmluvným stranám Dohody o EHP, ktoré nie sú členskými štátmi, a Dozornému úradu EZVO možno povoliť používanie niektorého z jazykov uvedených v odseku 1 tohto článku odlišného od jazyka konania, ak sú vedľajšími účastníkmi konania pred Všeobecným súdom. Toto ustanovenie sa vzťahuje na ich písomné podania a ich ústne vyjadrenia.

16      V prejednávanej veci je anglický jazyk, ktorého používanie navrhuje Úrad EZVO, jasne uvedený v článku 35 ods. 1 rokovacieho poriadku.

17      Ďalší účastníci konania navyše nepredložili pripomienky k návrhu Úradu EZVO na udelenie výnimky z jazykového režimu.

18      Za týchto okolností je potrebné povoliť Úradu EZVO používanie anglického jazyka v rámci písomnej a ústnej časti konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

nariadil:

1.      Dozornému úradu Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) sa povoľuje vstúpiť do konania vo veci T‑289/11 ako vedľajší účastník na podporu návrhov Európskej komisie.

2.      Tajomník poskytne Dozornému úradu EZVO nedôvernú verziu všetkých procesných písomností.

3.      Dozornému úradu EZVO sa stanoví lehota na predloženie prípadných pripomienok k žiadostiam o dôverné zaobchádzanie. O dôvodnosti týchto žiadostí sa rozhodne neskôr.

4.      Dozornému úradu EZVO sa stanoví lehota na predloženie vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania, ktoré bude neskôr možné v prípade potreby doplniť v nadväznosti na rozhodnutie o dôvodnosti žiadostí o dôverné zaobchádzanie.

5.      Dozornému úradu EZVO sa povoľuje používanie anglického jazyka v rámci písomnej a ústnej časti konania.

6.      O trovách konania sa rozhodne neskôr.

V Luxemburgu 19. januára 2012

Tajomník

 

      Predsedníčka komory

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Jazyk konania: nemčina.