Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

TRIBUNALENS BESLUT (fjärde avdelningen)

den 19 januari 2012 (*)

”Intervention – Språkregler – Eftas övervakningsmyndighet – Konfidentiell behandling”

I mål T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, Berlin (Tyskland),

DB Mobility Logistics AG, Berlin,

DB Energie GmbH, Frankfurt am Main (Tyskland),

DB Schenker Rail GmbH, Mainz (Tyskland),

DB Schenker Rail Deutschland AG, Mainz,

företrädda av advokaterna W. Deselaers, O. Mross och J. Brückner,

sökande,

mot

Europeiska kommissionen, företrädd av L. Malferrari, N. von Lingen och R. Sauer, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2011) 1774, av den 14 mars 2011, om att Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH och DB Schenker Rail Deutschland AG förpliktas underkasta sig en inspektion enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (ärendena COMP/39.678 och COMP/39.731), som fattats i ett förfarande för tillämpning av artikel 102 FEUF och artikel 54 i EES‑avtalet med avseende på sektorn för järnvägstrafik och sidotjänster,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová samt domarna K. Jürimäe och M. van der Woude (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

följande

Beslut

1        Sökandena, Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH och DB Schenker Rail Deutschland AG väckte förevarande talan genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 7 juni 2011. Sökandena yrkade i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2011) 1774 av den 14 mars 2011, genom vilket de förpliktades att underkasta sig en inspektion enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 (ärendena COMP/39.678 och COMP/39.731) och, för det andra, ogiltigförklaring av samtliga åtgärder som vidtagits på grundval av den inspektion som ägde rum med stöd av nämnda beslut samt, för det tredje, att Europeiska kommissionen skulle förpliktas att återlämna samtliga kopior av handlingar som togs vid nämnda inspektion.

2        Genom handling som inkom till tribunalens kansli den 13 september 2011 ansökte övervakningsmyndigheten vid Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) (nedan kallad Eftas övervakningsmyndighet) om att få intervenera i målet med stöd av artikel 115 i tribunalens rättegångsregler och artikel 40 tredje stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, vilken är tillämplig på förfarandet vid tribunalen enligt artikel 53 första stycket i domstolens stadga. Eftas övervakningsmyndighet begärde dessutom att med stöd av artikel 35.3 femte stycket i rättegångsreglerna få använda engelska som språk under såväl det skriftliga som det muntliga förfarandet.

3        Parterna delgavs interventionsansökan i enlighet med artikel 116.1 i rättegångsreglerna.

4        Sökandena och kommissionen meddelade i skrivelser av den 21 respektive den 24 oktober 2010 att de inte hade något att invända mot Eftas övervakningsmyndighets interventionsansökan. De begärde emellertid att vissa uppgifter i handlingarna i målet skulle behandlas konfidentiellt i förhållande till övervakningsmyndigheten.

5        Ordföranden på fjärde avdelningen har i enlighet med artikel 116.1 tredje stycket i rättegångsreglerna hänvisat interventionsansökan till tribunalen (fjärde avdelningen).

 Interventionsansökan

6        Enligt artikel 40 tredje stycket i domstolens stadga får de andra stater än medlemsstaterna som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EGT L 1, 1994, s. 3) samt Eftas övervakningsmyndighet, utan att det påverkar tillämpningen av andra stycket, intervenera i tvister inför domstolen om något av avtalets tillämpningsområden berörs.

7        Enligt nämnda andra stycke får fysiska och juridiska personer, även Eftas övervakningsmyndighet, intervenera i mål vid tribunalen om de kan motivera att de har ett intresse av utgången av den aktuella tvisten. De får dock inte intervenera i ärenden mellan medlemsstater, mellan unionens institutioner eller mellan medlemsstater och unionens institutioner.

8        Förevarande mål, som avser en tvist mellan ett företag och en av unionens institutioner, ingår inte bland de måltyper som uttryckligen utesluts i andra stycket från rätten för fysiska och juridiska personer att intervenera.

9        I artikel 40 tredje stycket i stadgan preciseras vidare under vilka omständigheter – utom dem som utesluts i andra stycket i nämnda artikel – som de andra stater än medlemsstaterna som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt Eftas övervakningsmyndighet kan presumeras ha ett intresse av utgången av en tvist, nämligen då något av avtalets tillämpningsområden berörs (se, analogt, domstolens beslut av den 15 juli 2010 i mål C‑493/09, kommissionen mot Portugal, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 11).

10      Eftas övervakningsmyndighet har i det avseende för det första anfört att tvisten bland annat avser tolkningen av rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 [EG] och 82 [EG] i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1), av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, proklamerad den 7 december 2000 i Nice (EGT C 364, s. 1), och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950 (nedan kallad Europakonventionen). Eftas övervakningsmyndighet har för det andra noterat att kontrollen av konkurrensbegränsande förfaranden omfattas av ett av tillämpningsområdena för EES‑avtalet, eftersom lydelsen i artiklarna 53 och 54 i EES‑avtalet i sak motsvarar lydelsen i artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF, och eftersom artikel 55 i EES‑avtalet uppdrar åt Eftas övervakningsmyndighet att undersöka konkurrensbegränsande förfaranden på ett sätt som är identiskt med det som kommissionen tillämpar inom unionen. Likaså gäller att kapitel II i protokoll 4 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol i sak överensstämmer med förordning nr 1/2003. Enligt Eftas övervakningsmyndighet framgår det dessutom av Eftadomstolens praxis att bestämmelserna i EES‑avtalet ska tolkas mot bakgrund av de grundläggande rättigheterna, varvid Europakonventionen och Europadomstolens praxis utgör viktiga källor för tolkningen.

11      Tribunalen delar dessa ståndpunkter.

12      Tribunalen ska därmed bifalla Eftas övervakningsmyndighets interventionsansökan.

13      Den kungörelse i Europeiska unionens officiella tidning som avses i artikel 24.6 i rättegångsreglerna infördes den 13 augusti 2011. Därmed har interventionsansökan framställts inom den i artikel 115.1 i rättegångsreglerna föreskrivna fristen, och intervenienten ska åtnjuta de rättigheter som föreskrivs i artikel 116.2–116.4 i rättegångsreglerna.

14      Beträffande begäran om konfidentiell behandling ska intervenienten på nuvarande stadium endast tillställas de icke-konfidentiella versionerna av parternas inlagor. Beslut om huruvida begäran om konfidentiell behandling är välgrundad kommer vid behov att fattas senare med hänsyn till de invändningar eller yttranden som kan komma att inges i denna fråga.

 Begäran om undantag från språkreglerna

15      Enligt artikel 35.3 femte stycket i rättegångsreglerna kan de stater som är parter i EES-avtalet men inte är medlemsstater samt Eftas övervakningsmyndighet ges tillåtelse att använda ett annat av de i punkt 1 i den artikeln angivna språken när de intervenerar i mål som anhängiggjorts vid tribunalen. Denna bestämmelse ska tillämpas på såväl skriftliga som muntliga inlägg.

16      I förevarande fall gäller att engelska, som är det språk Eftas övervakningsmyndighet har begärt att få använda, anges i artikel 35.1 i rättegångsreglerna.

17      Övriga parter har inte heller invänt mot begäran om undantag från språkreglerna.

18      Eftas övervakningsmyndighet ska följaktligen tillåtas använda engelska i det skriftliga och muntliga förfarandet.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1)      Övervakningsmyndigheten vid Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) tillåts intervenera i mål T‑289/11 till stöd för Europeiska kommissionens yrkanden.

2)      Justitiesekreteraren ska tillställa Eftas övervakningsmyndighet icke‑konfidentiella versioner av samtliga handlingar i målet.

3)      En frist ska anges inom vilken Eftas övervakningsmyndighet ska inkomma med eventuellt yttrande beträffande begäran om konfidentiell behandling. Beslutet avseende huruvida denna begäran är välgrundad meddelas senare.

4)      En frist ska anges inom vilken Eftas övervakningsmyndighet ska inge en interventionsinlaga, med förbehåll för att möjlighet ges att komplettera denna vid en senare tidpunkt, i förekommande fall på grund av ett beslut avseende huruvida begäran om konfidentiell behandling är välgrundad.

5)      Eftas övervakningsmyndighet får använda engelska som språk i det skriftliga och det muntliga förfarandet.

6)      Beslut i fråga om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Luxemburg den 19 januari 2012.

E. Coulon

 

      I. Pelikánová

Justitiesekreterare

 

      Ordförande


* Rättegångsspråk: tyska.