Language of document : ECLI:EU:T:2019:690

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

24 септември 2019 година(*)

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „V V-WHEELS“ — По-ранни фигуративни национални, нерегистрирани и на Европейския съюз марки „VOLVO“ — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001“

По дело T‑356/18

Volvo Trademark Holding AB, установено в Гьотеборг (Швеция), представлявано от T. Dolde, адвокат и M. Hawkins, solicitor,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от S. Bonne и H. O’Neill, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO е

Paalupaikka Oy, установено в Йисалми (Финландия),

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 21 март 2018 г. (преписка R 1852/2017‑4), постановено в производство по възражение със страни Volvo Trademark Holding и Paalupaikka,

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: V. Tomljenović, председател, E. Bieliūnas и Aл. Корнезов (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 7 юни 2018 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 4 октомври 2018 г.,

след съдебното заседание от 16 май 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

 Обстоятелствата по спора

1        На 4 август 2015 г. Paalupaikka Oy подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 154, 2017 г., стр. 1), заявка за регистрация на марка на Европейския съюз.

2        Заявената за регистрация марка е следният фигуративен знак:

3        Image not foundВ заявката за регистрация този знак е описан като „[с]ин кръг, в центъра на който се намира сребрист[ата] [буква „v“]“, като кръгът е „ограден от тънка сребриста линия“ и се намира над „думата „v-wheels“, чиято „[б]уква „[v]“ […] е сребриста [, а] останалите символи са в син цвят“. Стоките, за които е поискана регистрацията, попадат в клас 12 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Джанти за автомобилни колела; [д]жанти за колела за превозни средства; [к]олела; [к]олелца за превозни средства [колела]; [а]втомобилни колела; [к]олела за мотоциклети; [к]олела за превозни средства; [к]олелца за колички [превозни средства]; [к]олела [части от наземни превозни средства]; [к]олела за спортни картове; [к]олела, гуми и гъсенични вериги“.

4        Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Европейския съюз, бр. 182/2015 от 25 септември 2015 г.

5        На 31 декември 2015 г. жалбоподателят, Volvo Trademark Holding AB, прави възражение срещу регистрацията на заявения знак за стоките, посочени в точка 3 по-горе.

6        Възражението се основава на следните по-ранни марки, които обхващат всички стоки, попадащи в клас 12:

–        фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 10397016 и възпроизведена по-долу:


–        фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 4804522 и възпроизведена по-долу:

Image not found

–        фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 9045311 и възпроизведена по-долу:


–        финландската фигуративна марка, регистрирана под номер 66240 и възпроизведена по-долу:


–        шведската фигуративна марка, регистрирана под номер 385923 и възпроизведена по-долу:

Image not found

–        шведската фигуративна марка, предмет на заявка за регистрация от 22 август 2014 г. и възпроизведена по-долу:

Image not found

–        общоизвестната в Европейския съюз марка, възпроизведена по-долу:

Image not found

–        общоизвестната в Съюза марка, възпроизведена по-долу:

Image not found

–        общоизвестната в Съюза марка, възпроизведена по-долу:

Image not found

7        В подкрепа на възражението са изложени основанията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент 2017/1001).

8        На 19 юни 2017 г. отделът по споровете изцяло отхвърля възражението.

9        На 22 август 2017 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001) жалбоподателят подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по споровете.

10      С решение от 21 март 2018 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата. На първо място той приема по-специално че заявеният за регистрация знак е различен от по-ранните марки, посочени в подкрепа на възражението, и че следователно изобщо не може да се установи вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001. По-нататък той отхвърля мотива за възражение, основан на член 8, параграф 5 от цитирания регламент, защото не е изпълнено първото условие за прилагането на тази разпоредба, тъй като конфликтните знаци са различни. Накрая той изтъква, че нито проучванията на общественото мнение, нито решението на Patentstyret (норвежката служба за интелектуална собственост), представени от жалбоподателя, могат да поставят под въпрос тези изводи.

 Искания на страните

11      Жалбоподателят моли Общия съд:

–        да отмени обжалваното решение,

–        да осъди EUIPO да заплати разноските, включително направените в производствата пред отдела по споровете и пред четвърти апелативен състав на EUIPO.

12      EUIPO моли Общия съд:

–        да отхвърли изцяло жалбата,

–        да осъди жалбоподателя да заплати направените от нея съдебни разноски.

 От правна страна

13      Жалбоподателят излага четири основания в подкрепа на жалбата. С първото и с второто основание се твърди нарушение съответно на член 8, параграф 5 и на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001. С третото — изопачаване от апелативния състав на факти и доказателства, в нарушение на член 72, параграф 2 от Регламент 2017/1001. С четвъртото основание се твърди неизпълнение на задължението за мотивиране, което апелативният състав има съгласно член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

14      Видно от обжалваното решение, при анализа на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, апелативният състав е приел, че конфликтните знаци са различни, поради което следва да се отхвърли възражението, основано както на член 8, параграф 1, буква б), така и на член 8, параграф 5 то същия регламент.

15      По отношение на първото основание, с което се твърди нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, жалбоподателят по същество смята, че апелативният състав неправилно е направил извод за пълна липса на сходство между знаците, въз основа на който е отхвърлил основанието за отказ, визирано в тази разпоредба.

16      Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 при възражение от притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2, се отказва регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.

17      От текста на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 следва, че прилагането на тази разпоредба е подчинено на следните кумулативни условия, а именно, първо, идентичност или сходство на конфликтните марки, второ, наличие на известност на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, и трето, наличие на риск използването без основание на заявената марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ги увреди (решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, т. 54).

18      Съгласно постоянната съдебна практика, когато са налице, нарушенията по член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 са последица от определена степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители асоциират тези две марки, т.е. правят връзка между тях, дори и да не ги объркват (вж. решение от 12 март 2009 г., Antartica/СХВП, C‑320/07 P, непубликувано, EU:C:2009:146, т. 43 и цитираната съдебна практика).

19      Що се отнася по-специално до припомненото в точка 17 по-горе първо условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, а именно конфликтните знаци да са идентични или сходни, трябва да се припомни, че съгласно практиката на Съда степента на сходство, изисквана в рамките на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, от една страна, и на член 8, параграф 5 от същия регламент, от друга, е различна. Всъщност докато, за да се приложи въведената с първата от тези две разпоредби защита, се изисква да се констатира, че между конфликтните марки е налице такава степен на сходство, че има вероятност съответните потребители да объркат в съзнанието си тези марки, то за предоставената с втората разпоредба защита не е необходимо да съществува такава вероятност. Ето защо посочените в член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 нарушения могат да са последица от по-ниска степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, при условие че тази степен на сходство е достатъчна, за да асоциират съответните потребители споменатите марки, т.е. да направят връзка между тях (решения от 24 март 2011 г., Ferrero/СХВП, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, т. 53 и от 20 ноември 2014 г., Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P и C‑582/13 P, непубликувано, EU:C:2014:2387, т. 72).

20      Следователно, когато е отхвърлено наличието на каквото и да било сходство между конфликтните знаци, член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, подобно на член 8, параграф 1, буква б), е явно неприложим. Единствено ако между конфликтните марки има определено сходство, дори слабо, е необходимо да се извърши цялостна преценка, за да се определи дали, независимо от ниската степен на сходство между марките, поради наличието на други релевантни фактори, като общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване или връзка между тези марки (вж. в този смисъл решения от 24 март 2011 г., Ferrero/СХВП, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, т. 66 и от 20 ноември 2014 г., Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P и C‑582/13 P, непубликувано, EU:C:2014:2387, т. 73).

21      Първото основание, изложено от жалбоподателя, следва да се разгледа през призмата именно на тези предварителни бележки.

22      В настоящия случай апелативният състав е приел, че конфликтните знаци са различни и на тази база е заключил за неприложимостта на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, без да разгледа останалите условия, предвидени от тази разпоредба и припомнени в точка 17 по-горе.

23      Ето защо е необходимо да се провери дали апелативният състав е имал основание да заключи, че между конфликтните знаци няма никакво, дори и слабо, сходство.

24      В тази насока следва да се припомни, че два знака са сходни, когато от гледна точка на съответните потребители са поне отчасти еднакви в един или няколко релевантни аспекта, а именно визуалните, фонетичните и концептуалните аспекти (вж. решение от 29 ноември 2018 г., Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T‑373/17, непубликувано, EU:T:2018:850, т. 66 и цитираната съдебна практика).

25      Преценката на сходството между два знака не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. решение от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, т. 41 и цитираната съдебна практика). Само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на сходството би могла да се направи въз основа единствено на доминиращия елемент (решения от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, т. 42 и от 20 септември 2007 г., Nestlé/СХВП, C‑193/06 P, непубликувано, EU:C:2007:539, т. 43). Такъв може да е по-специално случаят, когато този компонент може сам да доминира в представата за тази марка в паметта на потребителите, така че всички останали компоненти на марката са незначителни в цялостното впечатление, което тя създава (решение от 20 септември 2007 г., Nestlé/СХВП, C‑193/06 P, непубликувано, EU:C:2007:539, т. 43).

26      В настоящия случай при преценката си, основана на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, най-напред апелативният състав е приел, че съответните потребители, които следва да се вземат предвид, са широката общественост, а именно крайните потребители и професионалистите потребители, чието ниво на внимание варира от средно до високо, а релевантната за анализа на вероятността от объркване територия, що се отнася до по-ранните марки на Съюза и до общоизвестните по-ранни нерегистрирани марки, е Съюзът, и Швеция и Финландия, що се отнася до националните марки, регистрирани на тези територии. Страните не оспорват тази дефиниция на съответните потребители.

27      По-нататък, апелативният състав е направил визуално, фонетично и концептуално сравнение на конфликтните знаци. На първо място, той е разгледал възражението в частта, основана на марка на Европейския съюз № 10397016, възпроизведена в точка 6 по-горе.

28      В тази насока апелативният състав е констатирал, че заявеният за регистрация знак е фигуративен знак, който се състои от стилизираната буква „v“, изписана в сребрист цвят и поставена в син кръг. Според него използваният шрифт прилича на стандартния шрифт Garamond, достъпен във всяка текстообработваща програма. Той добавя, че под този кръг е възпроизведена същата стилизирана буква, но в по-малък размер, последвана от свързващо тире и от думата „wheels“ изписана в шрифт, който прилича на шрифта Arial. Той приема, че споменатата дума — базова английска дума, която може да бъде разбрана в целия Съюз — е описателна за стоките, обхванати от заявената за регистрация марка, и не е отличителна по отношение на превозни средства, както и че буквата „v“ не носи никакво значение, що се отнася до превозни средства. На тази основа той посочва, че „в най-добрия случай за жалбоподателя“ заявеният за регистрация знак е доминиран от сребристата буква „v“, поставена в син кръг, като синият цвят е един от основните цветове.

29      Колкото до марка на Европейския съюз № 10397016, апелативният състав отбелязва, че тя се състои от стилизираното изображение на словния елемент „volvo“ в сини букви, като синият цвят е един от основните цветове и е в шрифт, който прилича на стандартния шрифт Garamond, „с единствената разлика, че тези букви [изглеждат] малко по-плътни, отколкото в [посочения шрифт]“. Във връзка с конфликтните знаци той посочва, че и използваният шрифт, и използваните цветове, са съвсем семпли и обичайно употребявани в стопанския оборот, така че не предоставят отличителен характер на споменатите знаци.  

30      Във връзка с визуалното сходство на конфликтните знаци апелативният състав приема в точка 30 от обжалваното решение, че доминиращите елементи на споменатите знаци, а именно съответно буквата „v“ за заявения за регистрация знак и словният елемент „volvo“ за по-ранната марка, са различни. Той отбелязва, че знак, който се състои от само една буква, не може да се смята за сходен на дума, която започва със същата буква. Според него допълнителните фигуративни елементи също са различни. Той посочва, че макар двата знака да са в син цвят, и дори да се приеме, че синьото е в един и същи нюанс, това не компенсира разликите помежду им.

31      Във фонетичен аспект апелативният състав приема, че единствената буква „v“, която фигурира в заявения за регистрация знак, се произнася различно от буквата „v“ от словния елемент „volvo“ на по-ранната марка, на английски, на испански и на немски език. Тъй като не разполага с никакъв пример на друг език, който би доказал обратното, той прави извод, че във фонетичен аспект конфликтните знаци не са сходни.

32      В концептуален аспект апелативният състав приема, че не е възможно да се направи никакво сравнение, защото нито доминиращият и отличителен елемент на заявения за регистрация знак, нито по-ранната марка имат някакво смислово значение.

33      Апелативният състав също така отбелязва, че ако елементът „v-wheels“ на заявения за регистрация знак бъде взет предвид, конфликтните знаци биха били още по-отдалечени един от друг във визуален и във фонетичен аспект. Аналогично, според него ако доминиращият елемент на споменатия знак, а именно единствената буква, трябвало да бъде обвързан с определено смислово значение, или ако трябвало да се отчете думата „wheels“ от елемента „v-wheels“ на този знак, конфликтните знаци биха били различни в концептуален аспект.

34      На второ място, апелативният състав сравнява заявения за регистрация знак с всички останали по-ранни фигуративни марки, представени в подкрепа на възражението и възпроизведени в точка 6 по-горе. В тази насока той отбелязва, че всички тези марки се състоят от отличителния словен елемент „volvo“, изписан със същия шрифт като марка на Европейския съюз № 10397016, и „от съдоминиращ фигуративен елемент“, като словният елемент „volvo“ е изписан в черно върху бял етикет или в бяло върху черен или син етикет. Той също така приема, че въпросните марки не съдържат кръг, обратно на твърденията на жалбоподателя, защото фигуративният им елемент не може да се схваща като кръг и стрелка, а би бил възприет като един-единствен елемент, който прилича на общоизвестния символ за мъжки пол (Image not found), така че конфликтните знаци нямали един и същи кръгообразен елемент. В допълнение, в нито една от тези марки словният елемент „volvo“ не бил изписан в сребрист цвят, за разлика от буквата „v“ на посочения знак. Всички тези марки обаче съдържали допълнителен „съдоминиращ“ елемент, поради което разликите между тях и този знак били „още по-големи“. Ето защо апелативният състав прави извод, че въпросният знак е различен от всички останали горепосочени марки.  

35      Жалбоподателят поддържа, че за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 преценката на сходството между конфликтните знаци, направена от апелативния състав, е неправилна в няколко аспекта. В жалбата си и по време на съдебното заседание той уточнява, че доводите му се съсредоточават главно върху сравнението между заявения за регистрация знак и възпроизведената по-долу общоизвестна марка на Европейския съюз (наричана по-нататък „изтъкнатата по-ранна марка“):

Заявен за регистрация знак

По-ранна марка, общоизвестна в Съюза