Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.12.2013 (Asylgerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Shamso Abdullahi v. Bundesasylamt

(Asia C-394/12)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä – Asetus (EY) N:o 343/2003 – Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen – Turvapaikkahakemuksen käsittelyä koskevan vastuun perusteiden noudattamisen valvonta – Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Asylgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Shamso Abdullahi

Vastaaja: Bundesasylamt

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Asylgerichtshof – Niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio 18.2.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (EYVL L 50, s. 1) ja etenkin sen 10, 16, 18 ja 19 artiklan sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä 2.9.2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1560/2003 (EUVL L 222, s. 3) tulkinta – Somalian kansalainen, joka on ylittänyt unionin rajan Kreikassa, josta hän on tämän jälkeen matkustanut kolmansien maiden ja Unkarin kautta Itävaltaan, jossa hän on 12 kuukautta sen jälkeen, kun hän saapui ensimmäistä kertaa unionin alueelle, jättänyt turvapaikkahakemuksen – Sen jäsenvaltion määrittäminen, joka on vastuussa mainitun turvapaikkahakemuksen käsittelystä

Tuomiolauselma

Niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18.2.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 19 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa jäsenvaltio on antanut suostumuksensa turvapaikanhakijan vastaanottoon asetuksen 10 artiklan 1 kohtaan sisältyvän perusteen nojalla eli jäsenvaltiona, johon turvapaikanhakija on ensimmäisen kerran tullut Euroopan unionin alueelle, kyseinen hakija voi riitauttaa tämän perusteen valinnan vain vedoten siihen, että kyseisen jäsenvaltion turvapaikkamenettelyyn ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteisiin liittyy sellaisia systeemisiä puutteita, jotka ovat uskottavia perusteita uskoa, että turvapaikanhakija altistuisi todelliselle vaaralle joutua Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kohteeksi.

____________

1 EUVL C 343, 10.11.2012.