Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2013. december 10-i ítélete (az Asylgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Shamso Abdullahi kontra Bundesasylamt

(C-394/12. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Közös európai menekültügyi rendszer – 343/2003/EK rendelet – A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása – A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért való felelősség feltételei tiszteletben tartásának felülvizsgálata – A bírósági felülvizsgálat terjedelme)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Asylgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Shamso Abdullahi

Alperes: Bundesasylamt

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Asylgerichtshof – Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendeletnek (HL L 50., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 109. o.) és különösen annak 10., 16., 18. és 19. cikkének, valamint a 343/2003 rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendeletnek (HL L 222., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 200. o., helyesbítés: HL L 215., 48. o.) az értelmezése – Szomáliai állampolgár, aki az Unió határát Görögországban lépte át, ahonnan később harmadik országokon és Magyarországon keresztül Ausztriába távozott, ahol kevesebb, mint 12 hónappal az uniós területre való első belépését követően menedékjog iránti kérelmet terjesztett elő – Az említett menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározása

Rendelkező rész

Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy abban az esetben, ha valamely tagállam az említett rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételt alkalmazva – azaz a menedékkérőnek az Európai Unió területére való első belépése szerinti tagállamként – kinyilvánította a menedékkérővel kapcsolatos átvételi készségét, e menedékkérő csupán abban az esetben kérdőjelezheti meg e feltétel alkalmazását, ha arra hivatkozik, hogy e tagállamban a menekültügyi eljárást és a menedékkérők befogadásának feltételeit illetően rendszerbeli hibák tapasztalhatók, amelyek miatt alapos okkal, bizonyítottan feltételezhető, hogy az említett kérelmező az Európai Unió Alapjogi Chartájának 4. cikke értelmében embertelen vagy megalázó bánásmód tényleges veszélyének lesz kitéve.

____________

1 HL C 343., 2012.11.10.