Language of document :

2013 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Asylgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Shamso Abdullahi prieš Bundesasylamt

(Byla C-394/12)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendroji Europos prieglobsčio sistema – Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 – Už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymas – Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma atsakomybė nagrinėti prieglobsčio prašymą, laikymosi kontrolė – Teisminės kontrolės apimtis)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Asylgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Shamso Abdullahi

Atsakovė: Bundesasylamt

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Asylgerichtshof – 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 109), visų pirma jo 10, 16, 18 ir 19 straipsnių, ir 2003 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.°1560/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 taikymo taisykles (OL L 222, p. 3; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 200), išaiškinimas – Somalio pilietė, kirtusi Sąjungos sieną Graikijoje, iš kur ji per trečiąsias šalis ir Vengriją atvyko į Austriją, kur, nepraėjus 12 mėnesių po jos pirmojo atvykimo į Sąjungos teritoriją, pateikė prieglobsčio prašymą – Už minėto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymas.

Rezoliucinė dalis

2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, 19 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: tuo atveju, kai valstybė narė sutiko perimti savo žinion prieglobsčio prašytoją taikydama šio reglamento 10 straipsnio 1 dalyje esantį kriterijų, t. y. kaip prieglobsčio prašytojo pirmojo atvykimo į Sąjungos teritoriją valstybė narė, šis prieglobsčio prašytojas tai, kad buvo pasirinktas šis kriterijus, gali ginčyti tik remdamasis tuo, kad toje valstybėje narėje sistemingai pažeidžiama prieglobsčio procedūra ir nesilaikoma prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, o tai yra rimta ir pagrįsta priežastis manyti, jog tam prašytojui kils reali grėsmė patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį.

____________

1 OL C 343, 2012 11 10.