Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2013. gada 10. decembra spriedums (Asylgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Shamso Abdullahi/Bundesasylamt

(lieta C-394/12) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā Eiropas patvēruma sistēma – Regula (EK) Nr. 343/2003 – Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana – Atbildības par patvēruma pieteikuma izskatīšanu kritēriju ievērošanas pārbaude – Pārbaudes tiesā apjoms

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Asylgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Shamso Abdullahi

Atbildētājs: Bundesasylamt

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Asylgerichtshof – Padomes 2003. gada 18. februāra regulas (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 50, 1. lpp.), un īpaši tās 10., 16., 18. un 19. panta, kā arī Komisijas 2003. gada 2. septembra regulas (EK) Nr. 1560/2003, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 343/2003 (OV L 222, 3. lpp.), interpretācija – Somālijas pilsone, kura Savienības robežu šķērsojusi Grieķijā, no kurienes tā vispirms devusies uz trešajām valstīm un Ungāriju, tad Austriju, kur tā mazāk kā 12 mēnešus pēc pirmās ieceļošanas Savienībā iesniedza patvēruma pieteikumu – Tās dalībvalsts noteikšana, kura ir atbildīga par minētā patvēruma pieteikuma izskatīšanu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 18. februāra Regulas (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, 19. panta 2. punkts jāinterpretē tādējādi, ka apstākļos, kad dalībvalsts ir piekritusi uzņemt patvēruma meklētāju, piemērojot minētās regulas 10. panta 1. punktā paredzēto kritēriju, proti, kā dalībvalsts, kurā notikusi patvēruma meklētāja pirmā ieceļošana Eiropas Savienības teritorijā, šis patvēruma meklētājs var apšaubīt šī kritērija izvēli vienīgi, atsaukdamies uz sistēmiskiem trūkumiem patvēruma piešķiršanas procesā un patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļos šajā dalībvalstī, kas rada nopietnus iemeslus uzskatīt, ka šim patvēruma meklētājam radīsies reāls risks tikt pakļautam necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta izpratnē.

____________

1     OV C 343, 10.11.2012.