Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 10. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Asylgerichtshof – Rakúsko) – Shamso Abdullahi/Bundesasylamt

(vec C-394/12)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný európsky azylový systém – Nariadenie (ES) č. 343/2003 – Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl – Preskúmanie dodržania kritérií zodpovednosti za preskúmanie žiadosti o azyl – Rozsah súdneho preskúmania)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Asylgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Shamso Abdullahi

Žalovaný: Bundesasylamt

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Asylgerichtshof – Výklad nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 109), a najmä jeho článkov 10, 16, 18 a 19, ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 (Ú. v. EÚ L 222, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200) – Somálska štátna príslušníčka, ktorá prekročila hranicu Európskej únie v Grécku, odkiaľ následne cez tretiu krajinu a cez Maďarsko pricestovala do Rakúska, kde do dvanástich mesiacov po jej prvom vstupe na územie Únie podala žiadosť o azyl – Ustanovenie určujúce členský štát, ktorý je príslušný na skúmanie tejto žiadosti o azyl

Výrok rozsudku

Článok 19 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov sa musí vykladať v tom zmysle, že za okolností, keď členský štát súhlasil s prevzatím žiadateľa o azyl na základe kritéria uvedeného v článku 10 ods. 1 uvedeného nariadenia, teda ako členský štát prvého vstupu žiadateľa o azyl na územie Európskej únie, tento žiadateľ o azyl môže spochybniť výber tohto kritéria len s odkazom na existenciu systémových zlyhaní azylových konaní a na podmienky prijatia žiadateľov o azyl v tomto členskom štáte, ktoré predstavujú vážne a preukázané dôvody domnievať sa, že uvedený žiadateľ bude vystavený skutočnému nebezpečenstvu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania v zmysle článku 4 Charty základných práv Európskej únie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012.