Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 10. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Asylgerichtshof - Avstrija) – Shamso Abdullahi proti Bundesasylamt

(Zadeva C-394/12)1

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Skupni evropski azilni sistem – Uredba (ES) št. 343/2003 – Določitev države članice, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje za azil – Nadzor nad spoštovanjem meril za odgovornost za obravnavanje prošnje za azil – Obseg sodnega nadzora)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Asylgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Shamso Abdullahi

Tožena stranka: Bundesasylamt

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Asylgerichtshof – Razlaga Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 109), zlasti njenih členov 10, 16, 18 in 19, ter Uredbe Komisije (ES) št. 1560/2003 z dne 2. septembra 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 200) – Somalska državljanka, ki je mejo Unije prestopila v Grčiji in je nato od tam preko tretjih držav in Madžarske potovala v Avstrijo, kjer je manj kot dvanajst mesecev po njenem prihodu na ozemlje Unije zaprosila za azil – Določitev države članice, ki je pristojna za obravnavanje prošnje za azil

Izrek

Člen 19(2) Uredbe Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, je treba razlagati tako, da v okoliščinah, v katerih je država članica privolila v sprejem prosilca na podlagi merila iz člena 10(1) navedene uredbe, in sicer kot država članica prvega vstopa prosilca za azil na ozemlje Evropske unije, lahko prosilec za azil izbiro tega merila izpodbija zgolj s sklicevanjem na obstoj sistemskih pomanjkljivosti azilnega postopka in pogojev za sprejem prosilcev za azil v tej državi članici, ki pomenijo utemeljene razloge za prepričanje, da bi bil prosilec izpostavljen resnični nevarnosti nečloveškega ali ponižujočega ravnanja v smislu člena 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

____________

1 UL C 343, 10.11.2012.