Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 10 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från Asylgerichtshof - Österrike) – Shamso Abdullahi mot Bundesasylamt

(Mål C-394/12)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt europeiskt asylsystem – Förordning (EG) nr 343/2003 – Fastställande av vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan – Kontroll av att ansvarighetskriterierna för prövningen av asylansökan har iakttagits – Domstolsprövningens omfattning)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Asylgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Shamso Abdullahi

Motpart: Bundesasylamt

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Asylgerichtshof – Tolkning av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, s. 1), särskilt artiklarna 10, 16, 18 och 19 i förordningen, samt av kommissionens förordning (EG) nr 1560/2003 av den 2 september 2003 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 343/2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 222, s. 3) – Somlisk medborgare som reste in i Unionen via Grekland varifrån hon därefter, via tredjeländer och Ungern, begav sig till Österrike där hon mindre än 12 månader efter den första inresan i Unionen ingav en asylansökan – Fastställande av vilken stat som har ansvaret för att pröva denna asylansökan

Domslut

Artikel 19.2 i rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat ska tolkas så, att när en medlemsstat med tillämpning av kriteriet i artikel 10.1 i kapitel III i förordningen har samtyckt till att överta en asylsökande, det vill säga i egenskap av den medlemsstat till vilken asylsökanden anlände vid första inresan till Europeiska unionen, kan asylsökanden ifrågasätta valet av detta kriterium endast genom att åberopa att de systembrister vad beträffar asylförfarandet och mottagningsvillkoren för asylsökande som finns i den medlemsstaten utgör allvarliga och klarlagda skäl att anta att sökanden löper en verklig risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling i den mening som avses i artikel 4 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

____________

(1 ) EUT C 343 av den 10.11.2012