Language of document : ECLI:EU:C:2013:813

Byla C‑394/12

Shamso Abdullahi

prieš

Bundesasylamt

(Asylgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendroji Europos prieglobsčio sistema – Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 – Už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymas – Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma atsakomybė nagrinėti prieglobsčio prašymą, laikymosi kontrolė – Teisminės kontrolės apimtis“

Santrauka – 2013 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

Sienų kontrolė, prieglobstis ir imigracija – Prieglobsčio politika – Už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijai ir mechanizmai – Reglamentas Nr. 343/2003 – Aiškinimo metodas – Teisminė kontrolė – Apimtis – Pareiškėjo ginčijamas pirmojo atvykimo į Sąjungos teritoriją valstybės narės sutikimas perimti savo žinion – Sąlygos – Sistemingas prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų nesilaikymas valstybėje narėje – Reali grėsmė patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį

(Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 343/2003 10 straipsnio 1 dalis ir 19 straipsnio 2 dalis)

Reglamento Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, 19 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip: tuo atveju, kai valstybė narė sutiko perimti savo žinion prieglobsčio prašytoją taikydama šio reglamento 10 straipsnio 1 dalyje esantį kriterijų, t. y. kaip prieglobsčio prašytojo pirmojo atvykimo į Sąjungos teritoriją valstybė narė, šis prieglobsčio prašytojas tai, kad buvo pasirinktas šis kriterijus, gali ginčyti tik remdamasis tuo, kad toje valstybėje narėje sistemingai pažeidžiama prieglobsčio procedūra ir nesilaikoma prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų, o tai yra rimta ir pagrįsta priežastis manyti, jog tam prašytojui kils reali grėsmė patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį.

Kalbant apie Reglamento Nr. 343/2003 19 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės apskųsti apimtį, nurodytina, kad šį reglamentą reikia aiškinti atsižvelgiant ne tik į jame esančių nuostatų tekstą, bet ir į jo bendrą struktūrą, tikslus ir priėmimo aplinkybes, ypač į jo pakeitimus, atsižvelgiant į sistemą, kurios dalis jis yra.

(žr. 51, 62 punktus ir rezoliucinę dalį)