Language of document : ECLI:EU:C:2013:813

Lieta C‑394/12

Shamso Abdullahi

pret

Bundesasylamt

(Asylgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā Eiropas patvēruma sistēma – Regula (EK) Nr. 343/2003 – Par patvēruma pieteikuma izskatīšanu atbildīgās dalībvalsts noteikšana – Atbildības par patvēruma pieteikuma izskatīšanu kritēriju ievērošanas pārbaude – Pārbaudes tiesā apjoms

Kopsavilkums – Tiesas (virspalāta) 2013. gada 10. decembra spriedums

Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Patvēruma politika – Dalībvalsts, kura ir atbildīga par patvēruma pieteikuma izskatīšanu, noteikšanas kritēriji un mehānismi – Regula Nr. 343/2003 – Interpretācijas metode – Pārbaude tiesā –Apjoms – Patvēruma meklētāja veikta dalībvalsts, kurā notikusi patvēruma meklētāja pirmā ieceļošana, piekrišanas uzņemt patvēruma meklētāju apstrīdēšana – Nosacījumi – Sistēmiski trūkumi patvēruma piešķiršanas procesā un patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļos dalībvalstī – Reāls risks tikt pakļautam necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei

(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pants; Padomes Regulas Nr. 343/2003 10. panta 1. punkts un 19. panta 2. punkts)

Regulas Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, 19. panta 2. punkts jāinterpretē tādējādi, ka apstākļos, kad dalībvalsts ir piekritusi uzņemt patvēruma meklētāju, piemērojot minētās regulas 10. panta 1. punktā paredzēto kritēriju, proti, kā dalībvalsts, kurā notikusi patvēruma meklētāja pirmā ieceļošana Eiropas Savienības teritorijā, šis patvēruma meklētājs var apšaubīt šī kritērija izvēli vienīgi, atsaukdamies uz sistēmiskiem trūkumiem patvēruma piešķiršanas procesā un patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļos šajā dalībvalstī, kas rada nopietnus iemeslus uzskatīt, ka šim patvēruma meklētājam radīsies reāls risks tikt pakļautam necilvēcīgai vai pazemojošai attieksmei Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta izpratnē.

Attiecībā uz Regulas Nr. 343/2003 19. panta 2. punktā paredzētās pārsūdzības apjomu šī regula jāinterpretē, ņemot vērā ne vien to veidojošo tiesību normu formulējumu, bet arī tas vispārējo sistēmu, mērķus un kontekstu, tostarp tās attīstību saistībā ar sistēmu, kurā tā ietilpst.

(sal. ar 51. un 62. punktu un rezolutīvo daļu)