Language of document : ECLI:EU:C:2013:813

Cauza C‑394/12

Shamso Abdullahi

împotriva

Bundesasylamt

(cerere de decizie preliminară formulată de Asylgerichtshof)

„Trimitere preliminară – Sistemul european comun de azil – Regulamentul (CE) nr. 343/2003 – Determinarea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil – Controlul respectării criteriilor de responsabilitate pentru examinarea cererii de azil – Întinderea controlului jurisdicțional”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 10 decembrie 2013

Controale la frontiere, azil și imigrare – Politica privind azilul – Criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil – Regulamentul nr. 343/2003 – Metodă de interpretare – Control jurisdicțional – Domeniu de aplicare – Contestare de către solicitant a preluării acceptate de statul membru al primei intrări – Condiții – Deficiențe sistemice ale procedurii de azil și ale condițiilor de primire a solicitanților într‑un stat membru – Risc real de tratamente inumane sau degradante

(Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 4; Regulamentul nr. 343/2003 al Consiliului, art. 10 alin. (1) și art. 19 alin. (2)]

Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2003 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într‑unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări în care un stat membru a acceptat preluarea unui solicitant de azil în temeiul criteriului care figurează la articolul 10 alineatul (1) din regulamentul menționat, și anume în calitate de stat membru al primei intrări a solicitantului de azil pe teritoriul Uniunii Europene, solicitantul respectiv nu poate pune în discuție alegerea acestui criteriu decât dacă invocă existența unor deficiențe sistemice ale procedurii de azil și ale condițiilor de primire a solicitanților de azil în acest stat membru care constituie motive serioase și întemeiate să se creadă că solicitantul menționat va fi expus unui risc real de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante, în sensul articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În ceea ce privește întinderea căii de atac prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2003, acest regulament trebuie interpretat având în vedere nu numai textul dispozițiilor care îl compun, ci și economia sa generală, obiectivele și contextul său, în special evoluția pe care a avut-o în raport cu sistemul în care se înscrie.

(a se vedea punctele 51 și 62 și dispozitivul)