Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 9. mája 2018 – Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

(vec C-311/08)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Data Protection Commissioner

Žalovaní: Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

Prejudiciálne otázky

1.    V situácii, keď súkromná spoločnosť prenáša osobné údaje z členského štátu Európskej únie (EÚ) súkromnej spoločnosti v tretej krajine na komerčné účely podľa rozhodnutia 2010/87/EÚ1 , zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie 2016/22972 (ďalej len „rozhodnutie o štandardných zmluvných doložkách“) a môžu byť ďalej spracúvané v tretej krajine jej orgánmi na účely národnej bezpečnosti, ale aj na účely presadzovania práva a plnenia úloh zahraničných vecí uvedenej tretej krajiny, platí právo EÚ [vrátane Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“)] na prenos týchto údajov bez ohľadu na ustanovenia článku 4 ods. 2 ZEÚ vo vzťahu k národnej bezpečnosti a ustanovenia prvej zarážky článku 3 ods. 2 smernice 95/46/ES3 (ďalej len „smernica“) vo vzťahu k verejnej bezpečnosti, obrane a bezpečnosti štátu?

2.    1) Pri určovaní toho, či prenosom údajov z EÚ do tretej krajiny na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách, v ktorej sa môžu ďalej spracúvať na účely národnej bezpečnosti, došlo k porušeniu práv fyzickej osoby, je príslušným porovnávacím prostriedkom na účely smernice:

a)    Charta, ZEÚ, ZFEÚ, smernica, EDĽP (alebo iné ustanovenie práva EÚ); alebo

b)    vnútroštátne právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov?

2) Ak je príslušným porovnávacím prostriedkom písmeno b), majú byť do porovnávacieho prostriedku zahrnuté aj postupy v kontexte národnej bezpečnosti v jednom alebo viacerých členských štátoch?

3.    Pri posudzovaní toho, či tretia krajina zabezpečuje úroveň ochrany vyžadovanú právnymi predpismi EÚ pre osobné údaje prenášané do tejto krajiny na účely článku 26 smernice, mala by sa úroveň ochrany v tejto tretej krajine posudzovať na základe:

a)    platných pravidiel v tejto tretej krajine vyplývajúce z jej vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných záväzkov a praxe určenej na zabezpečenie súladu s týmito pravidlami, vrátane odborných pravidiel a bezpečnostných opatrení, ktoré sa v tejto tretej krajine dodržiavajú;

alebo

b)    pravidiel uvedených v písmene a) spolu s takými administratívnymi a regulačnými postupmi a zárukami vyplývajúcimi zo zásad, postupmi, protokolmi, mechanizmami dohľadu a mimosúdnymi prostriedkami nápravy, ktoré existujú v tejto tretej krajine?

4.    Vzhľadom na skutočnosti zistené High court (Vyšší súd) vo vzťahu k právnym predpisom Spojených štátov amerických, ak sa osobné údaje prenášajú z EÚ do USA na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách, porušuje to práva fyzickej osoby podľa článkov 7 a/alebo 8 Charty?

5.    Vzhľadom na skutočnosti zistené High court (Vyšší súd) vo vzťahu k právnym predpisom Spojených štátov amerických, ak sa osobné údaje prenášajú z EÚ do USA na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách:

a)    rešpektuje úroveň ochrany, ktorú poskytujú USA, podstatu práva fyzickej osoby na súdny prostriedok nápravy za porušenie jej práv na ochranu osobných údajov, zaručený článkom 47 Charty?

Ak je odpoveď na písmeno a) kladná,

b)    Sú obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov Spojených štátov amerických pre právo fyzickej osoby na súdny prostriedok nápravy v kontexte americkej národnej bezpečnosti primerané v zmysle článku 52 Charty a nevymykajú sa rámcu toho, čo je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na účely národnej bezpečnosti?

6.    1) Aká je úroveň ochrany, ktorú je potrebné poskytnúť osobným údajom prenášaným do tretej krajiny na základe štandardných zmluvných doložiek prijatých v súlade s rozhodnutím Komisie podľa článku 26 ods. 4 v spojení s ustanoveniami smernice a najmä podľa článkov 25 a 26 v spojení s Chartou?

2) Ktoré záležitosti je potrebné zohľadniť pri posudzovaní toho, či úroveň ochrany poskytnutá údajom prenášaným do tretej krajiny na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách spĺňa požiadavky smernice a Charty?

7.    Vylučuje skutočnosť, že štandardné zmluvné doložky platia medzi vývozcom údajov a dovozcom údajov a nezaväzujú vnútroštátne orgány tretej krajiny, ktoré môžu od dovozcu údajov požadovať, aby sprístupnil ich bezpečnostným službám na ďalšie spracúvanie osobné údaje prenesené podľa ustanovení upravených v rozhodnutí o štandardných zmluvných doložkách, aby doložky poskytovali primerané záruky, ako to predpokladá článok 26 ods. 2 smernice?

8.    Ak dovozca údajov z tretej krajiny podlieha právnym predpisom o dohľade, ktoré sú podľa názoru úradu na ochranu údajov v rozpore s ustanoveniami prílohy k rozhodnutiu o štandardných zmluvných doložkách alebo článkami 25 a 26 smernice a/alebo Charty, je úrad na ochranu údajov povinný využiť svoje právomoci na presadzovanie práva podľa článku 28 ods. 3 smernice na prerušenie toku údajov alebo je výkon týchto právomocí vzhľadom na odôvodnenie 11 smernice [odôvodnenie 11 rozhodnutia Komisie 2010/87/EÚ] obmedzený iba na výnimočné prípady alebo môže úrad na ochranu údajov využiť svoju voľnú úvahu a neprerušiť toky údajov?

9.    1) Predstavuje rozhodnutie (EÚ) 2016/12504 (ďalej len „rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov“) na účely článku 25 ods. 6 smernice všeobecne záväzné konštatovanie, ktoré je záväzné pre orgány na ochranu údajov a súdy členských štátov v zmysle, že USA zabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle článku 25 ods. 2 smernice z dôvodu svojho vnútroštátneho práva alebo medzinárodných záväzkov, ktoré prijali?

2) Ak nie, aký (prípadný) význam má rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov pri posudzovaní primeranosti záruk poskytnutých údajom prenášaným do Spojených štátov, ktoré sa prenášajú na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách?

10.    Vzhľadom na zistenia High court (Vyšší súd) vo vzťahu k právnym predpisom Spojených štátov amerických, zabezpečuje inštitút ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov podľa prílohy A k prílohe III k rozhodnutiu o štíte na ochranu osobných údajov v spojení s existujúcim režimom v Spojených štátoch prostriedok nápravy pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa prenášajú do USA na základe rozhodnutia o štandardných zmluvných doložkách, ktoré je zlučiteľné s článkom 47 Charty?

11.    Porušuje rozhodnutie o štandardných zmluvných doložkách články 7, 8 a/alebo 47 Charty?

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 39, 2010, s. 5).

2 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/2297 zo 16. decembra 2016, ktorým sa menia rozhodnutia 2001/497/ES a 2010/87/EÚ o štandardných zmluvných doložkách na prenos osobných údajov do tretích krajín a spracovateľom usadeným v takýchto krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 344, 2016, s. 100).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).

4 Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (Ú. v. EÚ L 207, 2016, s. 1).