Language of document :

Жалба, подадена на 28 май 2008 г. - Bouillez и др./Съвет

(Дело F-53/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Vincent Bouillez (Overijse, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решенията на органа по назначаването да не бъдат повишавани жалбоподателите в степен AST 7 в процедурата по повишаване за 2007 г.

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията на органа по назначаването да не бъдат повишавани жалбоподателите в степен AST 7 в процедурата по повишаване за 2007 г. (сесия 2007) и, доколкото е необходимо, решенията за повишение в тази степен, в същата процедура по повишение, на длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикувана в CP № 136/07 от 16 юли 2007 г., които са изпълнявали задачи с по-ниско от тяхното равнище на отговорност;

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________