Language of document : ECLI:EU:F:2008:92

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

3 päivänä heinäkuuta 2008

Asia F-52/08 R

Wolfgang Plasa

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Hakemus siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Plasa vaatii virkamiestuomioistuinta lykkäämään 8.5.2008 tehdyn sellaisen komission päätöksen täytäntöönpanoa, jolla hänet siirrettiin yksikön edun nimissä Brysseliin (Belgia) 1.8.2008 lukien.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Vakava ja korjaamaton vahinko

(EY 242 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 102 artiklan 2 kohta)

Välitoimimenettelyn tarkoituksena ei ole varmistaa vahingon korvaamista vaan taata pääasiassa annettavan tuomion täysi teho. Viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseksi edellytetään, että haettavat toimenpiteet ovat siinä mielessä kiireellisiä, että kantajan intresseihin kohdistuvan vakavan ja korjaamattoman vahingon välttämiseksi on välttämätöntä, että niistä määrätään ja niiden vaikutukset aiheutuvat jo ennen päätöksen tekemistä pääasiassa. Välitoimia hakevan asianosaisen tehtävänä on esittää näyttö siitä, että hän ei voi odottaa pääasian oikeudenkäynnin ratkeamista ilman että hänelle aiheutuisi tällaista vahinkoa.

Tässä yhteydessä siitä, että virkamies ei ole mahdollisesti saanut siirtoa, joka vastaisi hänen ammatillisia pyrkimyksiään, ei voi aiheutua hänelle vahinkoa. Nimittävä viranomainen näet päättää siirroista yksikön edun mukaisesti, eikä virkamiehellä ole subjektiivista oikeutta saada siirtoa tiettyyn toimeen. Virkamiehellä on oikeus vain palkkaluokkaansa vastaavaan toimeen.

(ks. 34 ja 35 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C-65/99 P(R), Willeme v. komissio, 25.3.1999 (Kok. 1999, s. I‑1857, 62 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-173/99 R, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 10.9.1999 (Kok. H. 1999 s. I‑A‑155 ja II‑811, 25 kohta) ja asia T-320/02 R, Esch-Leonhardt ym. v. EKP, 19.12.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑325 ja II‑1555, 27 kohta).