Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 4. júna 2009

Vec F‑52/08

Wolfgang Plasa

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Delegácia Komisie v Alžírsku – Článok 7 ods. 1 služobného poriadku – Preloženie do Bruselu – Odôvodnenie – Záujem služby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou W. Plasa navrhuje zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva Komisie „Zahraničné vzťahy“ z 8. mája 2008, ktorým bolo nariadené jeho preloženie do Bruselu (Belgicko) od 1. augusta 2008, ako aj priznanie náhrady škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Organizácia služieb – Prideľovanie zamestnancov – Voľná úvaha administratívy

(Služobný poriadok úradníkov, článok 7 ods. 1, článok 101a a príloha X)

Inštitúcie disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri organizácii svojich služieb podľa úloh, ktoré sú im zverené a pri prideľovaní zamestnancov, ktorí sú im k dispozícii s prihliadnutím na tieto úlohy, avšak pod podmienkou, že toto prideľovanie sa uskutočňuje v záujme služby a rešpektuje požiadavku, aby pracovné miesto zodpovedalo platovej triede. Preloženie v záujme služby nevyžaduje súhlas úradníka. Takáto podmienka by mala za následok neprípustné obmedzenie voľnosti inštitúcií pri organizácii ich služieb a pri prispôsobovaní tejto organizácie vyvíjajúcim sa potrebám.

Predovšetkým článok 7 ods. 1 služobného poriadku týkajúci sa prideľovania úradníkov v záujme služby sa vzťahuje aj na zamestnancov pôsobiacich mimo Európskej únie. Podľa článku 101a služobného poriadku sa totiž osobitné a odchylné ustanovenia uplatniteľné na úradníkov pôsobiacich v tretej krajine, obsiahnuté v prílohe X služobného poriadku, ktorej články 2 a 3 týkajúce sa postupu mobility odkazujú na podmienky stanovené menovacím orgánom, uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia služobného poriadku.

(pozri body 75 – 77 a 111)

Odkaz:

Súdny dvor: 24. februára 1981, Carbognani a Coda Zabetta/Komisia, 161/80 a 162/80, Zb. s. 543, bod 28; 23. marca 1988, Hecq/Komisia, 19/87, Zb. s. 1681, bod 6; 12. novembra 1996, Ojha/Komisia, C‑294/95 P, Zb. s. I‑5863, bod 40

Súd prvého stupňa: 19. júna 1997, Forcat Icardo/Komisia, T‑73/96, Zb. VS s. I‑A‑159, II‑485, bod 26; 22. januára 1998, Costacurta/Komisia, T‑98/96, Zb. VS s. I‑A‑21, II‑49, body 33, 36 a 40