Language of document : ECLI:EU:F:2009:86

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä heinäkuuta 2009

Asia F-54/08

Marjorie Danielle Bernard

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Työsuhteen lopullinen päättyminen – Työsopimuksen uusimatta jättäminen – Ilmeinen arviointivirhe – Prosessinjohtotoimi – Lausunnon antamisen raukeaminen 

Aihe: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 40 artiklan 3 kohdan ja Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 1 kohdan nojalla nostettu kanne, jossa Bernard vaatii virkamiestuomioistuinta ensinnäkin kumoamaan Europolin johtajan 31.7.2007 tekemän päätöksen olla uusimatta hänen työsopimustaan 31.5.2008 jälkeen ja Europolin johtajan 29.2.2008 tekemän päätöksen hylätä hänen tekemänsä kannetta edeltävä valitus edellä mainitusta 31.7.2007 tehdystä päätöksestä, toimittamaan hänelle 25.2.2004 päivätty koeajan päättyessä laadittava kertomus sekä velvoittamaan Europolin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ratkaisu: Lausunnon antaminen vaatimuksesta toimittaa 25.2.2004 päivätty koeajan päättyessä laadittava kertomus raukeaa. Europolin johtajan 31.7.2007 tekemä päätös olla uusimatta kantajan työsopimusta 31.5.2008 jälkeen kumotaan. Europol velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen työsopimuksen uusiminen – Hallinnon harkintavalta – Europolin työntekijät

(Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla)

Hallinnolla on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta sen päättäessä väliaikaisen toimihenkilön määräaikaisten työsopimusten uusimisesta, ja yhteisöjen tuomioistuinten valvonnan on rajoituttava sen tutkimiseen, ettei ilmeistä arviointivirhettä ole tehty tai harkintavaltaa käytetty väärin.

Kuitenkin siitä lähtien, kun hallinto on sisäisellä ohjeella ottanut käyttöön erityisen järjestelmän, jonka tarkoituksena on varmistaa työsopimusten uusimista koskevan menettelyn avoimuus, tämän järjestelmän hyväksyminen merkitsee sitä, että toimielin rajoittaa oman harkintavaltansa käyttämistä ja että sopimussuhteisten toimihenkilöiden alkuperäistä järjestelmää, jolle on ominaista määräaikaisten työsopimusten epävarmuus, muutetaan järjestelmäksi, jossa periaatteena on työsopimusten uusiminen tietyin edellytyksin. Yhteisön toimielimen päätös, joka annetaan tiedoksi koko henkilöstölle ja jossa täsmennetään työsopimusten uusimiseen tai uusimatta jättämiseen sovellettavat edellytykset ja menettely, on sisäinen ohje, jota on pidettävä hallinnon itse itselleen asettamana käytännesääntönä, josta se ei voi poiketa täsmentämättä siihen johtaneita syitä, sillä muutoin se loukkaisi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Koska Europol on ottanut käyttöön sisäisellä ohjeella erityisen järjestelmän, jossa periaatteena on työsopimusten uusiminen tietyin edellytyksin, joiden mukaisesti työntekijän vuotuisen arviointiraportin perusteella arvioitujen työsuoritusten on oltava vähintään tyydyttävät, päätökseen olla uusimatta työsopimusta sillä perusteella, että työntekijän työsuoritukset ovat riittämättömiä, vaikka tämä on saanut kaikkiaan tyydyttävät arvosanat arviointiraporteissa, liittyy ilmeinen arviointivirhe.

(ks. 46–48, 50, 51 ja 53 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑258/03, Mausolf v. Europol, 1.3.2005 (Kok. H., s. I‑A‑45 ja II‑189, 23, 25, 26, 47–49 kohta)