Language of document :

Överklagande ingett den 3 december 2020 av Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 23 september 2020 i förenade målen T-515/13 RENV och T-719/13 RENV, Konungariket Spanien m.fl. mot kommissionen

(Mål C-662/20 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Bankia S.A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A., Banco Gallego S.A., Catalunya Banc, S.A., Banco de Santanader, S.A., Santander Investment, S.A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S.A., Industria de Diseño Textil, S.A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S.A., Abanca Corporación Bancaria, S.A., Ibercaja Banco, S.A., Banco Grupo Cajatres, S.A.U., Naviera Bósforo, A.I.E., Joyería Tous, S.A., Corporación Alimentaria Guissona, S.A., Naviera Muriola, A.I.E., Poal Investments XXI, S.L., Poal Investments XXII, S.L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A.I.E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A.I.E., Caamaño Sistemas Metálicos, S.L., Blumaq, S.A., Grupo Ibérica de Congelados, S.A., RNB, S.L., Inversiones Antaviana, S.L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., Banco de Albacete, S.A., Bodegas Muga, S.L., y Aluminios Cortizo, S.A.U. (ombud: J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero och A. Lamadrid de Pablo, abogados)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Lico Leasing, S.A.U och Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A.

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

pröva och bifalla yrkandena i detta överklagande,

upphäva tribunalens dom av den 23 september 2020 i förenade målen T-515/13 RENV och T-719/13 RENV, Konungariket Spanien m.fl. mot kommissionen,1

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 juli 2013 om statligt stöd SA.21233 C/112 (fd NN/11, fd CP 137/06) som verkställts av Spanien – Skatteordning tillämplig för vissa finansiella leasingavtal, även känd som det spanska tax lease-systemet, särskilt artikel 1.1, i den mån den förklarar det spanska tax lease-systemet som olagligt statligt stöd och, alternativt, artikel 4.1, i den mån den föreskriver att stödet återkrävs i sin helhet från investerarna i AIE, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar tre grunder för att den överklagade domen ska upphävas.

Den första grunden avser tribunalens felaktiga tolkning och tillämpning av artikel 107.1 FEUF i förhållande till begreppet selektivitet. Klagandena anser särskilt att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den prövade den påstådda "sektoriella selektiviteten" i tax lease-systemet (första delgrunden). I andra hand och i händelse av att domstolen inte bifaller yrkandet på den första undergrunden anser klagandena att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den tolkade rättspraxis från unionsdomstolarna om skatteförvaltningens påstådda diskretionära befogenhet (andra delgrunden).

Den andra grunden avser tribunalens felaktiga tillämpning av principen om skydd för berättigade förväntningar.

Den tredje grunden avser tribunalens felaktiga tillämpning av principerna för återvinning av stödet.

____________

1 EU:T:2020:434

2 EUT L 114, 2014, s. 1