Language of document :

Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Evropská komise v. Belgické království

(Věc C-564/17)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: . Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, zmocněnci)

Žalované: Belgické království

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Belgické království tím, že do 25. prosince 2013 nepřijalo všechny právní a správní předpisy pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě1 , nebo v každém případě neinformovalo o těchto předpisech Komisi, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice;

uložit Belgickému království v souladu s čl. 260 odst. 3 SFEU povinnost zaplatit penále ve výši 70 828,80 EUR denně od data vydání rozsudku v projednávané věci za nesplnění povinnosti oznámit prováděcí předpisy ke směrnici 2011/98/EU;

uložit Belgickému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Členské státy měly na základě čl. 16 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2011/98/EU povinnost vydat požadovaná vnitrostátní opatření k provedení povinností stanovených ve směrnici do 25. prosince 2013. Jelikož Belgie neoznámila úplné provedení směrnice, rozhodla se Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru.

Komise v žalobě navrhuje, aby bylo Belgickému království uloženo penále ve výši 70 828,80 euro denně. Výše tohoto penále byla vypočtena s ohledem na závažnost, délku trvání porušení a odrazující účinek v závislosti na platební způsobilosti členského státu.

____________

1 Úř. věst. L 343, s 1.