Language of document :

2017 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Belgijos Karalystė

(Byla C-564/17)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters

Atsakovė: Belgijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad iki 2013 m. gruodžio 25 d. nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų įgyvendinti 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių1 arba bet kuriuo atveju šių nuostatų nepateikusi Komisijai, Belgijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 16 straipsnio 1 dalį.

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi, už pareigos pranešti apie Direktyvos 2011/98/ES įgyvendinimo priemones nevykdymą skirti Belgijos Karalystei 70 828,80 EUR per dieną periodinę baudą, mokėtiną nuo sprendimo šioje byloje priėmimo.

priteisti iš Belgijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 2011/98/ES 16 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą valstybės narės turi priimti nacionalines priemonės, būtinas šioje direktyvoje numatytus įsipareigojimus perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 25 d. Kadangi Belgijos Karalystė nepranešė apie visišką direktyvos perkėlimą, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Ieškinyje Komisija prašo skirti Belgijos Karalystei 70 828,80 EUR per dieną periodinę baudą. Baudos suma apskaičiuota, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą bei trukmę, taip pat – atgrasomąjį poveikį, turint mintyje valstybės narės finansines galimybes.

____________

1 OL L 343, p. 1.