Language of document :

Žaloba podaná 25. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(vec C-564/17)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že najneskôr 25. decembra 2013 neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte1 , alebo prinajmenšom o týchto predpisoch neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinností, ktoré mu vyplývajú z článku 16 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Belgickému kráľovstvu podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ zaplatiť penále vo výške 70 828,10 eura za každý deň odo dňa vyhlásenie rozsudku Súdneho dvora v tejto veci za porušenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2011/98/EÚ,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Členské štáty mali na základe článku 16 ods. 1 prvého pododseku smernice 2011/98/EÚ povinnosť prijať požadované vnútroštátne opatrenia na prebratie povinností stanovených v smernici do 25. decembra 2013. Z dôvodu, že Belgicko neoznámilo úplne prebratie smernice, sa Komisia rozhodla obrátiť sa na Súdny dvor.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje, aby sa Belgickému kráľovstvu uložilo penále vo výške 70 828,10 eura za každý deň. Výška penále bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť, trvanie porušenia, ako aj na odradzujúci účinok v závislosti od platobnej schopnosti členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 343, s. 1.