Language of document :

Talan väckt den 25 september 2017 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-564/17)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters)

Svarande: Konungariket Belgien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i Europarlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat1 genom att inte, senast den 25 december 2013, anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förplikta Konungariket Belgien i enlighet med artikel 260.3 FEUF att betala ett löpande vite på 70 828,80 euro per dag från och med den dag då domen meddelas i förevarande mål, på grund av underlåtenhet att underrätta om åtgärder för att införliva direktiv 2011/98/EU, och

förplikta Konungariket Belgien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna skulle i enlighet med artikel 16.1 första stycket i direktiv 2011/98/EU vidta de nationella åtgärderna för att införliva skyldigheterna i direktivet senast den 25 december 2013. Eftersom Belgien inte har underrättat kommissionen om direktivets fullständiga införlivande, har kommissionen beslutat att väcka talan vid Europeiska unionens domstol.

Kommissionen föreslår att Konungariket Belgien ska åläggas att betala ett löpande vite på 70 828,80 euro per dag. Vitesbeloppet har beräknats med beaktande av hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått samt med hänsyn till att det ska ha en avskräckande verkan på den berörda medlemsstatens betalningsförmåga.

____________

1 EUT L 343, s. 1.