Language of document :

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 lutego 2019 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii, wspierane przez: Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Włoską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Węgry

(Sprawa C-564/17)1

Język postępowania: francuski

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 328 z 13.11.2017.