Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 17. septembra spriedums –
EUIPO/Messi Cuccittini

(apvienotās lietas C449/18 P un C474/18 P) (1)

Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (ES) Nr. 207/2009 – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MESSI” reģistrācijas pieteikums – Agrākās Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” – Daļējs reģistrācijas atteikums

1.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Vērtējuma kritēriji

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 45.–47. punktu)

2.      Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 55. punktu)

3.      Eiropas Savienības preču zīme – Procesa noteikumi – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Apjoms – Pienākums pierādīt vispārzināmu faktu pareizību – Neesamība – Apstrīdēšana Vispārējā tiesā – Tiesas pārbaude Vispārējās tiesas vērtējumam par apstākļu pazīstamības raksturu – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu

(LESD 256. panta 1. punkts; Tiesas statūtu 58. panta pirmā daļa)

(skat. 57. punktu)

4.      Eiropas Savienības preču zīme – Pārsūdzība – Prasība Savienības tiesā – Vispārējās tiesas kompetence – Apelācijas padomju lēmumu tiesiskuma pārbaude – Faktisku apstākļu atkārtota izvērtēšana, ņemot vērā Biroja instancēs līdz šim neiesniegtus pierādījumus – Izslēgšana – Argumenti, kuros norādīts uz vispārzināmiem faktiem –Iekļaušana

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 65.pants)

(skat. 71.–73. punktu)

5.      Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības preču zīmes definīcija un iegūšana – Relatīvi atteikuma pamati – Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi – Attiecīgo preču zīmju līdzība – Konceptuālo atšķirību spēja neitralizēt vizuālās un fonētiskās līdzības – Nosacījumi

(Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 84.–87. punktu)

Rezolutīvā daļa

1)

Apelācijas sūdzības noraidīt.

2)

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sedz savus, kā arī atlīdzina Lionel Andrés Messi Cuccittini tiesāšanās izdevumus lietā C‑449/18 P.

3)

J.M.‑E.V. e hijos SRL sedz savus, kā arī atlīdzina Lionel Andrés Messi Cuccittini un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) tiesāšanās izdevumus lietā C‑474/18 P.


1 OV C 392, 29.10.2018.