Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 17. septembra 2020 –
EUIPO/Messi Cuccittini

(spojené veci C449/18 P a C474/18 P)(1)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MESSI – Staršie slovné ochranné známky Európskej únie MASSI – Čiastočné zamietnutie zápisu“

1.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Kritériá posúdenia

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 45 – 47)

2.      Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

(pozri bod 55)

3.      Ochranná známka Európskej únie – Procesné ustanovenia – Preskúmanie skutočností ex offo – Rozsah – Povinnosť preukázať správnosť všeobecne známych skutočností – Neexistencia – Spochybnenie pred Všeobecným súdom – Preskúmanie Súdnym dvorom týkajúce sa posúdenia známych skutočností vykonaného Všeobecným súdom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

(pozri bod 57)

4.      Ochranná známka Európskej únie – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Únie – Právomoc Všeobecného súdu – Preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov – Opätovné preskúmanie skutkových okolností s prihliadnutím na dôkazy, ktoré predtým neboli predložené inštanciám Úradu – Vylúčenie – Tvrdenia poukazujúce na všeobecne známe skutočností – Začlenenie

(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 65)

(pozri body 71 – 73)

5.      Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej staršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami – Spôsobilosť koncepčných rozdielností neutralizovať fonetické alebo vizuálne podobnosti – Podmienky

[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)]

(pozri body 84 – 87)

Výrok

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Lionel Andrés Messi Cuccittini vo veci C‑449/18 P.

3.

J.M.‑E.V. e hijos SRL znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Lionel Andrés Messi Cuccittini a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vo veci C‑474/18 P.


1 Ú. v. EÚ C 392, 29.10.2018.