Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 27. janvārī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – FCC Česká republika s.r.o.

(Lieta C-43/21)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja kasācijas tiesvedībā: FCC Česká republika s.r.o.

Atbildētāja kasācijas tiesvedītā: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice,

piedaloties: Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2010/75/ES 1 (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) 3. panta 9. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens iekārtas “būtiskas izmaiņas” ir saprotams arī kā atkritumu uzglabāšanas izgāztuvē laika pagarināšana, pat ja nav mainījusies ne maksimālā pieļaujamā atkritumu izgāztuves platība, ne arī tās kopējā ietilpība?

____________

1 OV 2010, L 334, 17. lpp.