Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Timişoara (Rumänien) den 26 januari 2021 – T.A.C. mot ANI

(Mål C-40/21)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Timişoara

Parter i det nationella målet

Klagande: T.A.C.

Motpart: ANI

Tolkningsfrågor

1.    Ska principen om proportionalitet i fråga om straff, vilken slås fast i artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så att den även är tillämplig på andra gärningar än dem som formellt definieras som brott i den nationella lagstiftningen men som kan betraktas som ”anklagelser för brott” i den mening som avses i artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europakonventionen), mot bakgrund av de kriterier som har fastställts i rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen), i synnerhet kriteriet om straffets stränghet, såsom är fallet i det nationella målet beträffande bedömningen av intressekonflikter, vilken kan medföra tillämpning av den ytterligare påföljden att inte få att inneha offentliga förtroendeuppdrag under en period av tre år?

2.    Vid jakande svar på den första frågan, ska principen om proportionalitet i fråga om straff, som slås fast i artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så att den utgör hinder för en genomförandebestämmelse i den nationella lagstiftningen i kraft av vilken den kompletterande påföljden att inte få inneha offentliga förtroendeuppdrag under en på förhand fastställd period av tre år automatiskt ska tillämpas enligt lag (ope legis) om en intressekonflikt konstateras föreligga hos en person som innehar ett offentligt förtroendeuppdrag, utan möjlighet till åläggande av en påföljd som står i proportion till överträdelsen?

3.    Ska den rätt att arbeta som garanteras i artikel 15.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol som garanteras i artikel 47 i denna tolkas så att dessa utgör hinder för en genomförandebestämmelse i den nationella lagstiftningen i kraft av vilken den kompletterande påföljden att inte få inneha offentliga förtroendeuppdrag under en på förhand fastställd period av tre år automatiskt ska tillämpas i kraft av lagen (ope legis) om en intressekonflikt konstateras föreligga hos en person som innehar ett offentligt förtroendeuppdrag, utan möjlighet till åläggande av en påföljd som står i proportion till överträdelsen?

____________