Language of document :

Žaloba podaná 6. júla 2020 – KY/Súdny dvor Európskej únie

(vec T-433/20)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: KY (v zastúpení: J.-N. Louis, avocat)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušiť implicitné zamietavé rozhodnutie zo 17. septembra 2019, ktoré bolo potvrdené výslovným rozhodnutím z 10. októbra 2019, týkajúce žiadosti o vrátenie nezapočítanej časti práv žalobkyne na dôchodok, ktoré nadobudla pred nástupom do služby a boli prevedené do systému Európskej únie,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti náležitej starostlivosti. Žalobkyňa v tejto súvislosti tvrdí, že v súlade so svojou povinnosťou náležitej starostlivosti je inštitúcia Únie povinná informovať úradníka nielen o pravidle o životnom minime a jeho vplyve na výpočet dôchodku, ale aj o možnosti odloženia prevodu jeho dôchodkových práv až do momentu skutočného vzniku jeho nároku na dôchodok.

Druhý žalobný dôvod je založený na bezdôvodnom obohatení. Žalobkyňa sa domnieva, že odmietnutie vrátiť časť vnútroštátnych práv na dôchodok prevedených do systému Únie, ktorá sa pri posudzovaní práv na dôchodok nezohľadňuje, môže viesť k neodôvodnenému pozbaveniu vlastníckych práv, a teda k bezdôvodnému obohateniu v prospech Únie, ako aj k protiprávnemu ochudobneniu dotknutého úradníka.

____________