Language of document :

Жалба, подадена на 28 ноември 2011 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-125/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues и A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяната на решението да не се допусне жалбоподателката до изпитите в рамките на конкурс EPSO/AST/111/10.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отказва на жалбоподателката правото да участва в изпитите в рамките на конкурс EPSO/AST/111/10 – Секретари (AST 1);

да се включи жалбоподателката в процеса по наемане на длъжност в рамките на посочения конкурс, като при необходимост бъдат организирани нови изпити;

при всички случаи, да се поиска от EPSO да обяви данните, с които разполага, относно резултатите на всички кандидати на тест г) и д);

при условията на евентуалност, ако не бъде уважено главното искане, quod non, да се изплати на жалбоподателката определена ex aequo et bono сума с временен размер от 50.000 EUR;

при всички случаи да се изплати на жалбоподателката определена ex aequo et bono сума с временен размер от 50.000 EUR като обезщетение за неимуществените вреди.