Language of document :

Talan väckt den 28 november 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-125/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte kalla sökanden till utvärderingstesterna inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AST/111/10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att inte tillåta sökanden att delta i utvärderingstesterna inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 – Sekreterare i lönegrad AST 1,

återinkludera sökanden i rekryteringsförfarandet inom ramen för detta uttagningsprov genom att, om det är nödvändigt, anordna nya utvärderingstester,

i vart fall förplikta EPSO att tillhandahålla uppgifter avseende samtliga kandidaters testresultat vid testerna d och e,

i andra hand, om det huvudsakliga yrkandet ogillas, tillerkänna honom skadestånd motsvarande en provisoriskt i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställd summa på 50 000 euro, eller

i vart fall tillerkänna honom skadestånd motsvarande en provisoriskt i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställd summa på 50 000 euro, som ersättning för ideell skada.