Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE (třetího senátu)

13. února 2012

Věc F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

v.

Evropský hospodářský a sociální výbor

„Veřejná služba – Zjevná nepřípustnost – Zastoupení advokátem – Žalobce, který má postavení advokáta – Nemožnost zastupování žalobce advokátem, který není třetí osobou“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se A. Ayres de Abreu domáhá zejména zrušení rozhodnutí ze dne 27. dubna 2011, kterým mu Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) nařídil nástup na dovolenou.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Řízení – Návrh na zahájení řízení – Formální požadavky – Žaloba podaná bez zastoupení advokátem – Žalobce, který má postavení advokáta oprávněného k výkonu advokacie před vnitrostátním soudem – Irelevantní skutečnost – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, čl. 19 třetí a čtvrtý pododstavec a čl. 21 první pododstavec; jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 34 odst. 1 první pododstavec a článek 36)

Z článku 19 třetího pododstavce statutu Soudního dvora, a především z použití pojmu „zastoupeni“, jakož i z čl. 34 odst. 1 prvního pododstavce jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu vyplývá, že účastník řízení ve smyslu tohoto ustanovení nemůže sám podat návrh k Soudu, ale musí využít služeb třetí osoby, která musí být oprávněna k výkonu advokacie podle práva některého členského státu nebo státu, který je stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru, a že Soudu může být platně předložena jen žaloba podepsaná touto třetí osobou. Vzhledem k tomu, že statut Soudního dvora ani uvedený jednací řád nestanoví v souvislosti s touto povinností žádnou odchylku nebo výjimku, nemůže předložení návrhu podepsaného žalobcem, i když je tento advokátem oprávněným k výkonu advokacie před vnitrostátními soudy, stačit pro účely podání žaloby.

Taková vada přitom nepatří mezi ty, které lze podle článku 36 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu odstranit, a vede tudíž ke zjevné nepřípustnosti žaloby.

(viz body 11 až 13, 16 a 17)

Odkazy:

Soudní dvůr: 5. prosince 1996, Lopes v. Soudní dvůr, C‑174/96 P, body 8, 10 a 11; 27. listopadu 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret a Akar v. Komise, C‑163/07 P, body 25 a 26

Soud prvního stupně: 13. ledna 2005, Sulvida v. Komise, T‑184/04, body 4 a 8

Soud pro veřejnou službu: 30. října 2008, Ortega Serrano v. Komise, F‑48/08, potvrzené v řízení o kasačním opravném prostředku usnesením Tribunálu Evropské unie ze dne 9. března 2010, Ortega Serrano v. Komise, T‑583/08 P