Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (trzecia izba)

z dnia 13 lutego 2012 r.

Sprawa F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

przeciwko

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu

Służba publiczna – Oczywista niedopuszczalność – Reprezentowanie przez adwokata – Strona skarżąca będąca adwokatem – Niemożność reprezentowania strony skarżącej przez adwokata, który nie jest osobą trzecią

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której A. Ayres de Abreu żąda w szczególności stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 27 kwietnia 2011 r., w drodze której Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) skierował go z urzędu na zwolnienie chorobowe.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Postępowanie – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Skarga wniesiona bez pośrednictwa adwokata – Skarżący będący adwokatem uprawnionym do występowania przed sądem krajowym – Brak wpływu – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 19 akapity trzeci, czwarty, art. 21 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 34 § 1 akapit pierwszy, art. 36)

Z art. 19 akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności z użycia terminu „reprezentowane”, a także z art. 34 § 1 akapit pierwszy regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej wynika, że aby wnieść skargę do rzeczonego Sądu, „strona” w rozumieniu tego artykułu musi skorzystać z usług osoby trzeciej, uprawnionej do występowania przed sądem państwa członkowskiego lub państwa, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i że skargę do Sądu można wnieść w sposób ważny wyłącznie wtedy, gdy jest ona podpisana przez taką osobę trzecią. Ponieważ w statucie Trybunału ani we wskazanym regulaminie postępowania nie zostało przewidziane żadne odstępstwo od tego obowiązku, złożenie skargi podpisanej przez samego skarżącego, nawet będącego adwokatem uprawnionym do występowania przed sądem krajowym, nie wystarczy do celów wniesienia skargi.

Tego rodzaju nieprawidłowość nie zalicza się do tych, które mogą zostać poprawione na podstawie art. 36 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, przez co powoduje ona oczywistą niedopuszczalność skargi.

(zob. pkt 11–13, 16, 17)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑174/96 P Lopes przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 5 grudnia 1996 r., pkt 8, 10, 11; sprawa C‑163/07 P Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret i Akar przeciwko Komisji, 27 listopada 2007 r., pkt 25, 26

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑184/04 Sulvida przeciwko Komisji, 13 stycznia 2005 r., pkt 4, 8

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑48/08 Ortega Serrano przeciwko Komisji, 30 października 2008 r., utrzymany w mocy w postępowaniu odwoławczym postanowieniem Sądu Unii Europejskiej z dnia 9 marca 2010 r., sprawa T‑583/08 P Ortega Serrano przeciwko Komisji