Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(втори състав)


13 март 2013 година


Дело F‑125/11


Isabel Mendes

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до изпитите — Задължение на администрацията да тълкува по-широко административните жалби — Изменение на обявлението за свободна длъжност след провеждане на тестовете за достъп — Принцип на оправданите правни очаквания — Правна сигурност“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Mendes иска, от една страна, отмяната на решението на конкурсната комисия за конкурса на общо основание EPSO/AST/111/10 да не я допусне до изпитите, и от друга страна, осъждането на Европейската комисия да поправи вредите, които тя претърпяла в резултат на това решение

Решение: Отменя решението от 7 април 2011 г. на изпитната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AST/111/10 да не се допусне жалбоподателката до изпитите. Осъжда Комисията да заплати на жалбоподателката сумата от 2000 EUR. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


Резюме


1.      Жалби по съдебен ред, подадени от длъжностни лица — Предварително обжалване по административен ред — Понятие — Квалификация, зависеща от преценката на съда

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Жалби по съдебен ред, подадени от длъжностни лица — Предварително обжалване по административен ред — Идентичност на предмет и основание — Задължение на администрацията да тълкува по-широко административните жалби

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Конкурс по документи и изпит — Условия за успешно представяне — Определяне с обявлението за конкурса — Изменение на обявлението за конкурс, след като са проведени тестовете за достъп, с което се намаляват шансовете на кандидатите за успех на тези тестове — Нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания

(член 1, параграф 1, буква д) от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Конкурс по документи и изпит — Условия за успешно представяне — Определяне с обявлението за конкурса — Изменение на обявлението за конкурс, след като са проведени тестовете за достъп, с което се намаляват шансовете на кандидатите за успех на тези тестове — Нарушение на принципа на правна сигурност

(член 1, параграф 1, буква д) от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

5.      Длъжностни лица — Принципи — Пропорционалност — Обхват — Изтъкване с цел да се обоснове мярка, която е в разрез с принципа на защита на оправданите правни очаквания — Изключване

1.      Точната правна квалификация на писмо или докладна записка зависи единствено от преценката на съда, а не от желанието на страните. Писмото, с което длъжностно лице, без изрично да иска оттегляне на процесното решение, ясно изразява волята си да оспори увреждащото го решение, представлява административна жалба по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника. В това отношение съдържанието на акта има приоритет пред формата.

(вж. точки 33 и 34)


Позоваване на:

Съд — 29 юни 2000 г., Politi/Европейска фондация за обучение, C‑154/99 P, точка 16

Първоинстанционен съд — 14 юли 1998 г., Brems/Съвет, T‑219/97, точка 45 и цитираната съдебна практика; 16 февруари 2005 г., Reggimenti/Парламент, T‑354/03, точка 43

2.      Досъдебното производство, в което заинтересованите лица могат да участват без съдействието на адвокат, има неформален характер и следователно администрацията не трябва да тълкува ограничително административните жалби, а напротив, следва да ги разглежда по-широко.

(вж. точка 35)


Позоваване на:

Съд — 14 март 1989 г., Del Amo Martinez/Парламент, 133/88, точка 11

Първоинстанционен съд — 21 октомври 2004 г., Schumann/Комисия, T‑49/03, точка 39

3.      Изменението на посочените в обявлението за конкурс правила относно начина на оценяване на тестовете може да влоши шансовете на заинтересованото лице да бъде включено в списъка на кандидатите, допуснати до изпитите, доколкото едно такова изменение може да доведе до увеличаване на броя на кандидатите, които са получили минимална оценка на тестовете, намалявайки следователно шансовете му да се класира сред най-добрите кандидати. В това отношение с прилагането на поправката за обявлението за конкурс, след като тестовете за достъп са проведени, не се спазват уверенията, които са били предоставени на това лице с обявлението за конкурс, и следователно се нарушава принципът на защита на оправданите правни очаквания.

Всъщност изпитите със сравнителен характер по дефиниция са изпити, при които резултатите на всеки кандидат се преценяват с оглед на резултатите на останалите, така че броят на кандидатите, допуснати до тези изпити, може да повлияе върху преценката на конкурсната комисия на кандидатите. Тя отразява ценностната оценка на представянето на даден кандидат в сравнение с това на другите кандидати. Следователно колкото по-голям е броят на кандидатите за този вид изпити, толкова по-високи са изискванията на конкурсната комисия към тях.

(вж. точки 64, 65, 70 и 84)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 5 март 2003 г., Staelen/Парламент, T‑24/01, точка 57

4.      Принципът на правна сигурност има за цел да гарантира предвидимостта на правните положения и отношения, регулирани от правото на Съюза. Въпреки че в общия случай този принцип не допуска началният момент на действието във времето на акт на институциите на Съюза да се определи към дата отпреди публикуването му, по изключение това не е така в случаите, когато поставената цел го изисква и когато оправданите правни очаквания на заинтересованите лица са надлежно зачетени. Тези условия не са изпълнени, когато с поправката на обявление за конкурс се изменя начинът на оценяване на тестовете за достъп, след като последните са проведени.

Действително, ако след публикуването на обявление за конкурс органът по назначаване установи, че изискванията са по-строги, отколкото го налагат нуждите на службата, той може да продължи процедурата, като назначи, ако е необходимо, по-малък брой лица, издържали конкурса, в сравнение с първоначално предвидения, или да повтори конкурсната процедура, като оттегли първоначалното обявление за конкурс и го замени с коригирано обявление. Приемането на поправка на обявлението за конкурс, след като са проведени някои изпити, обаче не може да се счита за равностойно на тези варианти.

(вж. точки 71—73, 76 и 77)


Позоваване на:

Съд — 15 септември 2005 г., Ирландия/Комисия, C‑199/03, точка 69

Първоинстанционен съд — 2 октомври 1996 г., Vecchi/Комисия, T‑356/94, точка 56

Общ съд — 10 ноември 2010 г., СХВП/Simões Dos Santos, T‑260/09 P, точка 48 и цитираната съдебна практика

5.      Съгласно принципа на пропорционалност, който е част от общите принципи на правото на Съюза, за да бъде законосъобразна дадена мярка, взета от институция на Съюза, трябва, когато съществува избор между няколко подходящи мерки, да се прибегне до мярката, която създава най-малко ограничения, а породените от нея неудобства не трябва да са несъразмерни с преследваната цел. Съображенията, свързани с пропорционалността на дадена мярка, обаче не могат да обосноват приемането на нарушаващ принципа на защита на оправданите правни очаквания акт, какъвто е изменението на обявлението за конкурса, след като са проведени тестовете за достъп, доколкото принципът на пропорционалност се прилага само когато има избор между няколко подходящи мерки.

(вж. точка 83)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — Schumann/Комисия, посочено по-горе, точка 52

Съд на публичната служба — 30 септември 2010 г., Torijano Montero/Съвет, F‑76/05, точка 81 и цитираната съдебна практика