Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

13. března 2013

Věc F‑125/11

Isabel Mendes

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nepřipuštění k hodnotícím zkouškám – Povinnost administrativy vykládat stížnosti vstřícně – Změna oznámení o výběrovém řízení po konání vstupních testů – Zásada ochrany legitimního očekávání – Právní jistota“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se I. Mendes domáhá jednak zrušení rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 nepřipustit ji k hodnotícím zkouškám, a jednak toho, aby bylo Evropské komisi uloženo nahradit jí újmu, kterou utrpěla v důsledku tohoto rozhodnutí

Rozhodnutí: Rozhodnutí výběrové komise v otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/111/10 ze dne 7. dubna 2011 nepřipustit žalobkyni k hodnotícím zkouškám se zrušuje. Evropské komisi se ukládá zaplatit žalobkyni částku 2 000 eur. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Předcházející správní stížnost – Pojem – Kvalifikace spadající do posouzení soudu

(Služební řád, čl. 90 odst. 2)

2.      Žaloby úředníků – Předcházející správní stížnost – Totožnost předmětu a základu věci – Povinnost administrativy vykládat stížnosti vstřícně

(Služební řád, články 90 a 91)

3.      Úředníci – Výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a na základě zkoušek – Podmínky pro úspěch – Vymezení oznámením o výběrovém řízení – Změna oznámení o výběrovém řízení po konání vstupních testů, která měla za následek snížení šancí kandidátů v uvedených testech uspět – Porušení zásady ochrany legitimního očekávání

[Služební řád, příloha III, čl. 1 odst. 1 písm. e)]

4.      Úředníci – Výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a na základě zkoušek – Podmínky pro úspěch – Vymezení oznámením o výběrovém řízení – Změna oznámení o výběrovém řízení po konání vstupních testů, která měla za následek snížení šancí kandidátů v uvedených testech uspět – Porušení zásady právní jistoty

[Služební řád, příloha III, čl. 1 odst. 1 písm. e)]

5.      Úředníci – Zásady – Proporcionalita – Působnost – Uplatnění jako odůvodnění opatření v rozporu se zásadou ochrany legitimního očekávání – Vyloučení

1.      Přesná právní kvalifikace dopisu nebo sdělení závisí pouze na posouzení soudu, a nikoli na vůli účastníků řízení. Dopis, jehož prostřednictvím úředník jednoznačně projevuje vůli zpochybnit rozhodnutí, které nepříznivě zasahuje do jeho postavení, aniž by výslovně požadoval zpětvzetí dotčeného rozhodnutí, představuje stížnost ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu. V tomto ohledu má obsah aktu přednost před jeho formou.

(viz body 33 a 34)

Odkazy:

Soudní dvůr: 29. června 2000, Politi v. Evropská nadace odborného vzdělávání, C‑154/99 P, bod 16

Soud prvního stupně: 14. července 1998, Brems v. Rada, T‑219/97, bod 45 a citovaná judikatura; 16. února 2005, Reggimenti v. Parlament, T‑354/03, bod 43

2.      Postup před zahájením soudního řízení, během něhož mohou zúčastněné strany jednat bez pomoci právního zástupce, má neformální charakter, a administrativa tedy nesmí stížnosti vykládat restriktivně, ale musí je naopak přezkoumávat v duchu vstřícnosti.

(viz bod 35)

Odkazy:

Soudní dvůr: 14. března 1989, Del Amo Martinez v. Parlament, 133/88, bod 11

Soud prvního stupně: 21. října 2004, Schumann v. Komise, T‑49/03, bod 39

3.      Změna pravidel týkajících se hodnocení testů, která jsou stanovena v oznámení o výběrovém řízení, může mít vliv na šance dotčené osoby na zápis na seznam uchazečů připuštěných k hodnotícím zkouškám, neboť taková změna může vést ke zvýšení počtu uchazečů, kteří v testech získali minimální počet bodů, a tudíž ke snížení jejích šancí na umístění mezi nejlepšími uchazeči. V tomto ohledu uplatněním opravy oznámení o výběrovém řízení po konání vstupních testů nebylo respektováno ujištění, které jí bylo dáno v oznámení o výběrovém řízení, a byla jím tudíž porušena zásada ochrany legitimního očekávání.

Zkoušky srovnávací povahy jsou totiž z podstaty věci zkouškami, při nichž je výkon každého uchazeče posuzován podle výkonu ostatních uchazečů, a počet uchazečů připuštěných k těmto zkouškám tak může mít dopad na to, jak výběrová komise uchazeče ohodnotí. Při tomto vyhodnocení se poměřuje hodnota přikládaná výkonu uchazeče vůči výkonu jiných uchazečů. Z toho vyplývá, že čím vyšší je počet uchazečů u tohoto druhu zkoušek, tím vyšší je úroveň požadavků výběrové komise na tyto uchazeče.

(viz body 64, 65, 70 a 84)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 5. března 2003, Staelen v. Parlament, T‑24/01, bod 57

4.      Cílem zásady právní jistoty je zajistit předvídatelnost právních stavů a vztahů, které vyplývají z unijního práva. Obecně sice platí, že zásada právní jistoty brání tomu, aby časová působnost aktu orgánů Unie byla stanovena k datu předcházejícímu jeho vyhlášení, avšak může tomu být výjimečně jinak, pokud to vyžaduje sledovaný cíl a pokud je náležitě respektováno legitimní očekávání dotčených osob. Tyto podmínky nejsou splněny v případě opravy oznámení o výběrovém řízení měnící hodnocení vstupních testů uvedeného výběrového řízení po jejich vykonání.

Je sice pravda, že zjistí-li orgán oprávněný ke jmenování po zveřejnění oznámení o výběrovém řízení, že požadované podmínky byly přísnější, než požadují potřeby služby, může buď pokračovat v řízení, a případně přijmout počet úspěšných uchazečů, který je nižší, než bylo původně plánováno, anebo zahájit výběrové řízení znovu, stáhnout původní oznámení o výběrovém řízení a nahradit jej oznámením opraveným. Přijetí opravy oznámení o výběrovém řízení poté, co některé zkoušky již proběhly, však nelze považovat za řešení, jež by bylo rovnocenné s jedním z uvedených řešení.

(viz body 71 až 73, 76 a 77)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. září 2005, Irsko v. Komise, C‑199/03, bod 69

Soud prvního stupně: 2. října 1996, Vecchi v. Komise, T‑356/94, bod 56

Tribunál Evropské unie: 10. listopadu 2010, OHIM v. Simões Dos Santos, T‑260/09 P, bod 48 a citovaná judikatura

5.      Podle zásady proporcionality, která je součástí obecných zásad unijního práva, je legalita opatření přijatého orgánem Unie podmíněna tím, že nabízí-li se výběr mezi více vhodnými opatřeními, je třeba přijmout to, které je nejméně omezující a jeho nevýhody nesmí být neúměrné ve vztahu ke sledovaným cílům. Důvody spojené s přiměřeností opatření však nemohou odůvodnit přijetí aktu, který porušuje zásadu ochrany legitimního očekávání, jakým je změna oznámení o výběrovém řízení po konání vstupních testů, jelikož zásada proporcionality se uplatní pouze v případě existence volby mezi více vhodnými opatřeními.

(viz bod 83)

Odkazy:

Soud prvního stupně: výše uvedený rozsudek Schumann v. Komise, bod 52

Soud pro veřejnou službu: 30. září 2010, Torijano Montero v. Rada, F‑76/05, bod 81 a citovaná judikatura