Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2013. gada 13. martā

Lieta F‑125/11

Isabel Mendes

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Atklāts konkurss – Nepielaišana pie novērtēšanas pārbaudījumiem – Administrācijas pienākums interpretēt sūdzības atvērtības garā – Pēc priekšatlases testu rīkošanas izdarīts grozījums paziņojumā par konkursu – Tiesiskās paļāvības princips – Tiesiskā noteiktība

Priekšmets      Prasība, kas celta atbilstoši LESD 270. pantam, kurš ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, ar ko I. Mendes lūdz, pirmkārt, atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas lēmumu nepielaist viņu dalībai novērtēšanas pārbaudījumos un, otrkārt, piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt kaitējumu, kas viņai ir nodarīts ar šo lēmumu

Nolēmums Atcelt atklātā konkursa EPSO/AST/111/10 atlases komisijas 2011. gada 7. aprīļa lēmumu nepielaist prasītāju pie novērtēšanas pārbaudījumiem. Eiropas Komisija izmaksā prasītājai EUR 2000. Prasību pārējā daļā noraidīt. Katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Jēdziens – Vērtējums pakļauts tiesneša novērtējumam

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņu celta prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Priekšmeta un pamata identiskums – Administrācijas pienākums interpretēt sūdzības atvērtības garā aizspriedumiem

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

3.      Ierēdņi – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Sekmīgas nokārtošanas nosacījumi – Konkursa paziņojumā paredzētie nosacījumi – Pēc priekšatlases testu rīkošanas izdarīts grozījums paziņojumā par konkursu, kā rezultātā samazinās kandidātu izredzes uz sekmīgu nokārtošanu – Tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpums

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

4.      Ierēdņi – Konkurss, kas balstīts uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem – Sekmīgas nokārtošanas nosacījumi – Konkursa paziņojumā paredzētie nosacījumi – Pēc priekšatlases testu rīkošanas izdarīts grozījums paziņojumā par konkursu, kā rezultātā samazinās kandidātu izredzes uz sekmīgu nokārtošanu – Tiesiskās noteiktības principa pārkāpums

(Civildienesta noteikumu III pielikuma 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

5.      Ierēdņi – Principi – Samērīgums – Piemērošanas joma – Izvirzīšana, lai attaisnotu tiesiskās noteiktības principam neatbilstošu pasākumu – Izslēgšana

1.      Precīza vēstules vai paziņojuma juridiskā kvalifikācija ir atkarīga vienīgi no tiesas vērtējuma, nevis no lietas dalībnieku gribas. Vēstule, kurā ierēdnis, tieši neprasīdams atsaukt attiecīgo lēmumu, skaidri pauž savu gribu apstrīdēt viņam nelabvēlīgo lēmumu, ir uzskatāma par sūdzību Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē. Šajā ziņā akta saturs ir svarīgāks par formu.

(skat. 33. un 34. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2000. gada 29. jūnijs, C‑154/99 P Politi/Fondation européenne pour la formation, 16. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 14. jūlijs, T‑219/97 Brems/Padome, 45. punkts un tajā minētā judikatūra; 2005. gada 16. februāris, T‑354/03 Reggimenti/Parlaments, 43. punkts.

2.      Pirmstiesas procedūrai, kurā ieinteresētās personas var rīkoties, neizmantojot advokāta pakalpojumus, ir neformāls raksturs, un tādējādi administrācija nedrīkst sūdzības interpretēt šauri, bet tai, gluži pretēji, tās jāizskata atvērtības garā.

(skat. 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1989. gada 14. marts, 133/88 Del Amo Martinez/Parlaments, 11. punkts

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 21. oktobris, T‑49/03 Schumann/Komisija, 39. punkts

3.      Paziņojumā par konkursu paredzēto testu vērtēšanas noteikumu grozījums ietekmē iespēju, ka ieinteresētā persona tiks iekļauta to kandidātu sarakstā, kuri pielaisti pie novērtēšanas pārbaudījumiem, jo šāda grozījuma rezultātā var pieaugt kandidātu, kuri testos saņēmuši minimālo vērtējumu, skaits, tādējādi samazinoties iespējai, ka viņa iekļūs labāko kandidātu vidū. Šajā ziņā, piemērojot paziņojuma par konkursu labojumu pēc priekšatlases testu rīkošanas, nav ievēroti solījumi, kuri viņai bija doti ar paziņojumu par konkursu, un tātad ir pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips.

Salīdzinoši pārbaudījumi pēc definīcijas ir pārbaudījumi, kuros katra kandidāta sniegums tiek izvērtēts salīdzinājumā ar pārējo kandidātu sniegumu, tādējādi pie šiem pārbaudījumiem pielaisto kandidātu skaits var ietekmēt atlases komisijas sniegto kandidātu vērtējumu. Pēdējos minētajos vērtējumos atspoguļojas subjektīvs spriedums par kandidāta sniegumu attiecībā pret pārējo kandidātu sniegumu. No tā izriet, ka, jo lielāks ir kandidātu skaits šajos pārbaudījumos, jo augstākas ir atlases komisijas prasības attiecībā uz kandidātiem.

(skat. 64., 65., 70. un 84. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 5. marts, T‑24/01 Staelen/Parlaments, 57. punkts

4.      Tiesiskās noteiktības principa mērķis ir nodrošināt situāciju un tiesisko attiecību, ko regulē Savienības tiesības, paredzamību. Lai gan parasti šis princips nepieļauj, ka Savienības iestāžu akta piemērojamības laikā atskaites punkts tiek noteikts brīdī pirms tā publicēšanas, izņēmuma kārtā, ja tas vajadzīgs izvirzītā mērķa sasniegšanai un ja pienācīgi tiek ievērota ieinteresēto personu tiesiskā paļāvība, tiek pieļauts pretējais. Šie nosacījumi nav izpildītu paziņojuma par konkursu labojuma gadījumā, ar kuru tiek grozīta minētā konkursa priekšatlases testu vērtēšana pēc to norises.

Protams, ja iecēlējinstitūcija pēc paziņojuma par konkursu publicēšanas atklāj, ka izvirzītie nosacījumi ir bijuši stingrāki, nekā nepieciešams dienesta vajadzībām, tā var vai nu turpināt procedūru, attiecīgā gadījumā pieņemot darbā mazāku veiksmīgo kandidātu skaitu, nekā sākotnēji paredzēts, vai arī sākt konkursa procedūru no jauna, atsaucot sākotnējo paziņojumu par konkursu un aizstājot to ar labotu paziņojumu. Tomēr labojuma izdarīšana paziņojumā par konkursu pēc atsevišķu pārbaudījumu rīkošanas nevar tikt uzskatīta par līdzvērtīgu šiem risinājumiem.

(skat. 71.–73., 76. un 77. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2005. gada 15. septembris, C‑199/03 Īrija/Komisija, 69. punkts

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 2. oktobris, T‑356/94 Vecchi/Komisija, 56. punkts

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2010. gada 10. novembris, T‑260/09 P ITSB/Simões Dos Santos, 48. punkts un tajā minētā judikatūra.

5.      Saskaņā ar samērīguma principu, kas ir viens no Savienības tiesību vispārējiem principiem, lai Savienības iestādes veikts pasākums būtu tiesisks, tam ir jāatbilst nosacījumam, ka tad, ja ir iespēja izvēlēties starp vairākiem piemērotiem pasākumiem, ir jāizvēlas vismazāk apgrūtinošais, kā arī radītajām neērtībām ir jābūt samērīgām ar izvirzīto mērķi. Tomēr ar apsvērumiem, kuri saistīti ar pasākuma samērīgumu, – ņemot vērā, ka samērīguma princips ir piemērojams tikai tad, ja ir izvēle starp vairākiem piemērotiem pasākumiem, – nevar attaisnot akta, ar kuru tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips, pieņemšanu, – kāds ir paziņojuma par konkursu grozījums pēc priekšatlases testu rīkošanas.

(skat. 83. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: Schumann/Komisija, minēts iepriekš, 52. punkts

Civildienesta tiesa: 2010. gada 30. septembris, F‑76/05 Torijano Montero/Padome, 81. punkts un tajā minētā judikatūra