Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

23. listopadu 2012

Věc F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Opožděnost – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se D.‑L. Vacarescu domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2011, kterým mu bylo odmítnuto vyplacení denního příspěvku podle článku 10 přílohy VII služebního řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“).

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá. Žalobce ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Žaloba podaná úředníkem – Lhůty – Kogentní charakter – Přezkum soudem i bez návrhu

(Služební řád, články 90 a 91)

Lhůty pro podání stížnosti a žaloby stanovené v článcích 90 a 91 služebního řádu mají kogentní povahu a nemůže si je volně stanovit ani účastník řízení ani soud, jemuž přísluší ověřit, a to i bez návrhu, zda byly uvedené lhůty dodrženy.

(viz bod 14)

Odkazy:

Soudní dvůr: 29. června 2000, Politi v. Evropská nadace odborného vzdělávání, C‑154/99 P, bod 15

Soud prvního stupně: 15. ledna 2009, Braun-Neumann v. Parlament, T‑306/08 P, bod 36

Soud pro veřejnou službu: 12. května 2010, Peláez Jimeno v. Parlament, F‑13/09, bod 18