Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 23. novembra 2012

Vec F‑122/11

Dragos‑Lucian Vacarescu

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Omeškanie – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou D.‑L. Vacarescu navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2011, ktorým mu bolo zamietnuté vyplatenie diét stanovených v článku 10 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej „služobný poriadok“)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Lehoty – Kogentný charakter – Preskúmanie súdom bez návrhu

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Lehoty na podanie sťažnosti a žaloby stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku majú kogentný charakter a nie je možné ich ponechať k dispozícii účastníkom konania ani súdu, ktorému prináleží overiť, a to aj ex offo, či boli dodržané.

(pozri bod 14)

Odkaz:

Súdny dvor: 29. júna 2000, Politi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, C‑154/99 P, bod 15

Súd prvého stupňa: 15. januára 2009, Braun‑Neumann/Parlament, T‑306/08 P, bod 36

Súd pre verejnú službu: 12. mája 2010, Peláez Jimeno/Parlament, F‑13/09, bod 18