Language of document : ECLI:EU:F:2012:161

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 23 november 2012

Mål F‑122/11

Dragos-Lucian Vacarescu

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Talan har väckts för sent – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i detta, i vilken Dragos-Lucian Vacarescu har yrkat att personaldomstolen ska upphäva kommissionens beslut av den 18 april 2011, vari kommissionen nekade honom dagtraktamente enligt artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska unionen (tjänsteföreskrifterna).

Avgörande: Talan avvisas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Tidsfrister – Utgör tvingande rätt – Rättens prövning ex officio

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Tidsfristerna för att anföra klagomål och att väcka talan med stöd av tjänsteföreskrifterna tillhör tvingande rätt och är inte något som parterna eller domstolen kan råda över. Det åligger domstolen att, även ex officio, kontrollera att dessa frister iakttas.

(se punkt 14)

Hänvisning till:

Domstolen: den 29 juni 2000, Politi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, C‑154/99 P, punkt 15

Förstainstansrätten: Braun-Neumann mot parlamentet, T‑306/08 P, punkt 36

Personaldomstolen: 12 maj 2010, Peláez Jimeno mot parlamentet, F‑13/09, punkt 18