Language of document : ECLI:EU:F:2013:137

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(toinen jaosto)

30 päivänä syyskuuta 2013

Asia F‑124/11

Daniele Possanzini

vastaan

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Henkilöstö – Frontexin henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Urakehitystä koskeva kertomus, joka sisältää arvioinnin vahvistajan kielteisiä arviointeja, joita ei ole annettu tiedoksi asianomaiselle toimihenkilölle – Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen – Arvioinnin vahvistajan lausuntoon perustuva päätös – Puolustautumisoikeudet – Loukkaaminen – Taloudellisluonteinen riita – Täysi harkintavalta

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, perustuva kanne, jossa Daniele Possanzini vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) pääjohtajan 28.3.2011 tekemän päätöksen olla uusimatta hänen väliaikaisen toimihenkilön työsopimustaan.

Ratkaisu:      Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajan 28.3.2011 tekemä päätös olla uusimatta Daniele Possanzinin määräaikaisen toimihenkilön työsopimusta kumotaan. Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto velvoitetaan maksamaan Daniele Possanzinille 5 000 euroa vahingonkorvausta.       Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Daniele Possanzinin oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Unionin viraston sisäinen ohje, joka koskee määräaikaisten työsopimusten uusimista – Oikeusvaikutukset – Laiminlyönti – Virkavirhe

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artikla)

2.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Väliaikaisen toimihenkilön hallinnolliseen asemaan vaikuttava päätös – Sellaisten tekijöiden huomioon ottaminen, jotka eivät ole hänen henkilökansiossaan, mutta jotka on saatettu ennalta asianomaisen tietoon – Laillisuus – Edellytykset

(Henkilöstösääntöjen 26 artikla)

3.      Henkilöstökanne – Täysi toimivalta – Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu taloudellisluonteisten riitojen käsite – Kanne, joka koskee työsopimuksen uusimatta jättämisestä tehdyn päätöksen lainmukaisuutta, kuuluu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta)

4.      Virkamiehet – Palkkaus – Korjauskertoimet – Tarkoitus – Ostovoiman vastaavuus – Huomioon ottaminen eri asemapaikkojen toimihenkilöiden ja virkamiesten saamien palkkojen tason vertailemista varten, joka ei ole korjauskertoimien tarkoitus

(Henkilöstösääntöjen 64 artikla; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 artikla)

1.      Unionin toimielimen tai viraston päätös, joka on annettu tiedoksi sen koko henkilöstölle ja jolla on tarkoitus taata asianomaisille virkamiehille ja toimihenkilöille samanlainen kohtelu alalla, jolla kyseisellä toimielimellä tai virastolla on henkilöstösäännöissä myönnetty laaja harkintavalta, on sisäinen ohje, jota on sellaisenaan pidettävä hallinnon itse itselleen asettamana viitteellisenä käytännesääntönä, josta se ei voi poiketa täsmentämättä siihen johtaneita syitä, sillä muutoin se loukkaisi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Näin ollen kun on kyse unionin viraston väliaikaisten toimihenkilöiden työsopimusten uusimisesta antamasta sisäisestä ohjeesta, työsopimuksen uusimatta jättämistä koskevan päätöksen ilmoittamatta jättäminen ohjeessa vahvistetun ajan kuluessa on virkavirhe, joka voi oikeuttaa korvaukseen. Tällainen menettelyvirhe voi kuitenkin johtaa kyseessä olevan päätöksen kumoamiseen vain jos on osoitettu, että virhe on vaikuttanut päätöksen sisältöön.

(ks. 43, 44, 46, 47 ja 78 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑92/96, Monaco v. parlamentti, 9.7.1997, 46 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑87/11, Wahlström v. Frontex, 30.1.2013, 56–58 kohta

2.      Toimielin rikkoo henkilöstösääntöjen 26 artiklaa ja loukkaa väliaikaisen toimihenkilön puolustautumisoikeuksia, kun se tekee päätöksen olla uusimatta hänen työsopimustaan antamatta tälle etukäteen tiedoksi päätöksen perusteena olevia arviointeja hänen pätevyydestään. Tässä yhteydessä pelkästään sitä, että asianomaisen henkilön on näytetty olleen tietoinen näistä seikoista, ei voida pitää riittävänä näyttönä siitä, että hänellä on ollut mahdollisuus puolustaa tehokkaasti etujaan, ennen kuin hänelle vastainen päätös on tehty. Toimihenkilön puolustautumisoikeuksien takaamiseksi toimielimen on vielä osoitettava kaikin mahdollisin keinoin, että se oli ennalta tarjonnut kyseiselle toimihenkilölle mahdollisuuden ymmärtää, että kyseessä olevat arvioinnit, joita ei annettu hänelle tiedoksi ennen kuin ne luokiteltiin hänen henkilökansioonsa, olivat omiaan perustelemaan hänelle vastaista päätöstä. Muussa tapauksessa henkilöstösääntöjen 26 artiklassa edellytetyn tiedoksiannon ei voida katsoa toteutuneen.

(ks. 60 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑40/07 P ja T‑62/07 P, de Brito Sequeira Carvalho v. komissio ja komissio v. de Brito Sequeira Carvalho, 5.10.2009, 94 kohta

3.      Virkamiestuomioistuimella on henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan taloudellisluonteisissa riidoissa täysi harkintavalta, jonka puitteissa se voi tarpeen vaatiessa viran puolesta velvoittaa vastaajan maksamaan korvausta vahingosta, joka on aiheutunut sen tekemästä virheestä, ja tällaisessa tapauksessa arvioida aiheutuneen vahingon kohtuuden mukaan ottamalla huomioon kaikki asiaan liittyvät olosuhteet.

Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu taloudellisluonteinen riita voi syntyä myös sellaisen kanteen perusteella, jolla virkamies vaatii hänen henkilöstösääntöjen mukaista asemaansa koskevan päätöksen kumoamista.

Erityisesti kun väliaikainen toimihenkilö vaatii unionin tuomioistuimia lausumaan hänen työsopimuksensa uusimatta jättämistä koskevan päätöksen laillisuudesta, on sitä suuremmalla syyllä ymmärrettävä, että kanteella saatetaan vireille myös taloudellisluonteinen riita. Työsopimuksen uusimatta jättämistä koskeva päätös vaikuttaa suoraan siihen, jatkaako asianomainen väliaikaisen toimihenkilön tehtävissä kyseisen toimielimen palveluksessa, ja se vaikuttaa siis suoraan hänen palkkaansa ja taloudellisiin oikeuksiinsa.

(ks. 70, 71 ja 73 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑583/08 P, Gogos v. komissio, 20.5.2010, 44 ja 46 kohta

4.      Henkilöstösääntöjen 64 artiklan ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan mukaisesti virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkkoihin sovelletaan korjauskerrointa, joka vahvistetaan asemamaan elinolojen mukaan, jotta heillä olisi vastaava ostovoima näistä elinoloista huolimatta. Korjauskertoimen soveltamista ei siis voida ottaa huomioon näiden toimihenkiöiden ja virkamiesten palkkojen tason vertailua varten.

(ks. 79 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑81/96, Apostolidis ym. v. komissio, 10.7.1997, 3 kohta