Language of document :

Žaloba podaná dne 3. března 2011 - ZZ v. Rada

(Věc F-23/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady o nezařazení žalobce na seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 9 v rámci povyšování v roce 2010 a náhrada morální újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady, zveřejněné dne 21. května 2010 ve sdělení zaměstnancům č. 82/10, nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených z platové třídy AST 8 do platové třídy AST 9 při povyšování v roce 2010;

v návaznosti na toto zrušení provést nové srovnávací posouzení zásluh žalobce a ostatních kandidátů při povyšování v roce 2010 a povýšit žalobce nad omezený počet úředníků se zpětným účinkem k 1. lednu 2010 do platové třídy AST 9 a zaplatit mu úroky ze zadržované části platu ve výši sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace ode dne 1. ledna 2010, zvýšené o dva procentní body, aniž však bude zpochybněno povýšení ostatních povýšených úředníků;

podpůrně, kdyby měl Soud za to, že povýšení žalobce do platové třídy AST 9 nelze provést se zpětným účinkem nad omezený počet úředníků, zrušit nejen rozhodnutí o nezařazení žalobce na seznam úředníků povýšených z platové třídy AST 8 do platové třídy AST 9 při povyšování v roce 2010, ale zrušit rovněž rozhodnutí o povýšení, jimiž byl vytvořen seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 9, zveřejněný dne 21. května 2010;

zcela podpůrně, kdyby měl Soud za to, že zrušení rozhodnutí o povýšení, jež je požadováno podpůrně, představuje přemrštěnou sankci za konstatovanou protiprávnost, uložit Radě povinnost nahradit újmu na služebním postupu, která mu vznikla v důsledku opožděného povýšení mezi 1. lednem 2010 a datem, k němuž bude povýšení přiznáno;

uložit Radě, aby žalobci zaplatila částku 3500 eur z titulu náhrady morální újmy utrpěné kvůli tomu, že nebyl povýšen k 1. lednu 2010, s výhradou možnosti zvýšení této částky v průběhu řízení;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________