Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-23/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Rady, ogłoszonej w dniu 21 maja 2010 r. w drodze komunikatu dla personelu nr 82/10, o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AST 8 do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010;

w rezultacie tego stwierdzenia nieważności, przeprowadzenie nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r. i przyznanie skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AST 9 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2010 r. oraz zasądzenie odsetek od zaległych kwot wynagrodzenia według stopy ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r., podwyższonej o dwa punkty, jednakże bez kwestionowania awansu innych awansowanych urzędników;

posiłkowo, w razie stwierdzenia przez Sąd, że awans skarżącego do grupy zaszeregowania AST 9 ze skutkiem wstecznym nie jest możliwy stwierdzenie nieważności nie tylko decyzji o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AST 8 do grupy zaszeregowania AST 9 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2010 ale również decyzji o awansach, w oparciu o które sporządzona została lista urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AST 9, ogłoszony w dniu 21 maja 2010 r.;

również posiłkowo, w razie stwierdzenia przez Sąd, że zażądane stwierdzenie nieważności decyzji o awansach stanowiłoby nadmierną sankcję za stwierdzoną niezgodność z prawem zasądzenie od Rady zapłaty kwoty za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia przyznania skarżącemu awansu odpowiadającej uszczerbkowi w rozwoju jego kariery zawodowej wynikającemu z opóźnienia awansu;

zasądzenie od Rady zadośćuczynienia na rzecz skarżącego w wysokości 3500 EUR w związku z krzywdą poniesioną wskutek nieawansowania go w dniu 1 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem możliwości podwyższenia żądanej kwoty w toku postępowania;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________