Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 23 януари 2013 г. — Katrakasas/Комисия

(Дело F-24/11)1

(Публична служба — Вътрешни конкурси COM/INT/OLAF/09/AD 8 и COM/INT/OLAF/09/AD 10 — Борба с измамите — Преразглеждане на решението за допускане до явяване на устен изпит — Преразглеждане на решението за невписване в списъка с резерви — Възражение за незаконосъобразност на обявлението за конкурс — Изисквания за дипломи и за професионален опит — Правило за анонимност — Нарушаване на член 31 от Правилника — Злоупотреба с власт — Тема от писмения изпит, която поставя в по-благоприятно положение определена категория кандидати — Поведение на член на изпитната комисия по време на устния изпит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicolas Katrakasas (Брюксел, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers)ПредметПублична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия да не вписва жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс COM/INT/OLAF/09/AD8ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Katrakasas да понесе съдебните разноски и разноските, направени от Европейската комисия.