Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 23 stycznia 2013 r. – Katrakasas przeciwko Komisji

(Sprawa F-24/11)1

(Służba publiczna – Konkursy wewnętrzne COM/INT/OLAF/09/AD 8 i COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Zwalczanie nadużyć finansowych – Ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie dopuszczania do zdawania egzaminu ustnego – Ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie nieumieszczenia na liście rezerwy kadrowej – Zarzut niezgodności z prawem ogłoszenia o konkursie – Warunki w zakresie dyplomów i doświadczenia zawodowego – Zasada zachowania anonimowości – Naruszenie art. 31 regulaminu pracowniczego – Nadużycie władzy – Temat egzaminu pisemnego dający przewagę danej kategorii kandydatów – Zachowanie członka komisji konkursowej w trakcie egzaminu ustnego)

Język postępowania: francuskiStronyStrona skarżąca: Nicolas Katrakasas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, a następnie B. Eggers, pełnomocnik)Przedmiot sprawySłużba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej w sprawie nieumieszczenia nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu COM/INT/OLAF/09/AD8Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.N. Katrakasas pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.