Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 listopada 2011 r. – AC przeciwko Radzie

(Sprawa F-26/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 21.