Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 februari 2012 – AY / Raad

(Zaak F-23/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2010 – Vergelijking van verdiensten – Verzuim om rekening te houden met bijscholing en certificering – Rechtsdwaling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AY (Bousval, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk vertegenwoordigd door É. Boigelot en S. Woog, vervolgens door É. Boigelot, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2010 naar de rang AST 9 zijn bevorderd en vergoeding van de geleden immateriële schade

Dictum

Het besluit waarbij de Raad van de Europese Unie heeft geweigerd om AY in het kader van de bevorderingsronde 2010 naar de rang AST 9 te bevorderen wordt nietig verklaard.

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de subsidiair door AY ingediende vorderingen.

De overige vorderingen van het beroep van AY worden afgewezen.

De Raad van de Europese Unie zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 226 van 30/07/11, blz. 31.